Main menu

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavilo je Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2016/17. godinu.
Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Kantona i oglasnim pločama općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu.
Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana objavljivanja na web-stranici Vlade Kantona, odnosno 16.02.2017. godine (četvrtak).
Popunjeni jednoobrazni zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u zapečačenoj kovertiputem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska broj 57, 75 000 Tuzla, sa naznakom “Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijsku 2016/2017 godinu”
Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa web stranice Vlade Tuzlanskog kantona http://vladatk.gov.ba/javni-pozivi-mbp, u gradskoj/općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima.