Main menu

Na poziv općinskog načelnika, Općinu Sapna juče je posjetila predsjednica Općinskog suda Kalesija Dražena Pejanović sa kojom je općinski načelnik Zudin Mahmutović sa svojim saradnicima, razgovarao o problematici zemljišno-knjižne evidencije nekretnina sa područja općine Sapna. 

Naime, Općina Sapna kao novoformirana općina čiju zemljišno-knjižnu evidenciju još uvijek posjeduje i vodi sud u Zvorniku, iako nije ni stvarno niti mjesno nadležan, nailazi na velike probleme prilikom evidentiranja promjena u zemljišno-knjižnoj evidenciji. Problem je naročito izražen u postupcima izdavanja građevinsko-urbanističke dokumentacije građanima ali i investitorima koji su izrazili spremnost za gradnju privrednih objekata i ulaganja na našoj općini.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove trenutno realizuje projekat premjera nekretnina na djelu naše općine, odnosno u MZ Međeđa. S tim u vezi, sa predsjednicom suda Draženom Pejanović je razgovarano o mogućnostima i načinu otvaranja nove zemljišno-knjižne evidencije u trenutno nadležnom općinskom sudu, odnosno u Općinskom sudu Kalesija, te uknjižbi podataka koji se prikupe ovim ali i svim narednim projektima premjera nekretnina na području Općine Sapna.