Main menu

Na predloženom dnevnom redu 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Sapna, našlo se 17 tačaka, a na zahtjev Općinskog načelnika u dnevni red su uvrštene još dvije tačke.

U prvoj tački dnevnog reda novoimenovana vijećnica Medina Hasanović, koja je bila sljedeća rangirana na listi Stranke demokratske akcije na proteklim lokalnim izborima, a koja je dobila mandat nakon što je dosadašnji vijećnik Elvir Garibović podnio ostavku u općinskom vijeću, dala je svečanu zakletvu i tako postala punopravni član Općinskog vijeća Sapna.

U nastavku zasjedanja, vijećnici su usvojili Odluku o Godišnjem obračunu (završni račun) i Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2016. godinu, potvrdili provedene izbore u mjesnim zajednicama općine Sapna, te donijeli Odluku o određivanju prostora za mirno okupljanje. Usvojen je i prijedlog Pravilnika o finansiranju organizacija iz oblasti kulture i sporta, donesena odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana i predsjednika Izborne komisije Sapna, te imenovana komisija za provođenje postupka po tom Javnom oglasu.

Usvojen je i Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i jednog člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna i Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Sapna.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi općine Sapna za 2016. godinu, kao i Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad takođe za 2016. godinu.

Jednoglasno su usvojeni Izvještaji o radu boračkih udruženja, Informacija o planu proljetne sjetve, te Informacija o korištenju taksi stajališta. Konstatovano je da u Sapni postoje 4 upražnjena taksi stajališta. te je klub vijećnika SDA pozvao sve zainteresovane za obavljanje ove djelatnosti da se jave nadležnoj službi u organu uprave Općine Sapna kako bi dobili sve potrebne informacije o načinu i uslovima za pokretanja taksi djelatnosti.

Bez primjedbi usvojena je i Informacija o mjerama zaštite od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava, a jednoglasno je usvojen i Zaključak kojim se daju primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o šumama.

Podržana je Inicijativa, koju je potpisalo 12 predsjednika mjesnih zajednica sa prostora općine Sapna o smanjenju cijene odvoza komunalnog otpada, te je usvojena Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga na području općine Sapna, kojom se cijena odvoza komunalnog otpada smanjuje na 6,95 KM, uz zaključak da, ukoliko bude potrebe, Općina Sapna finansira razliku nedostajućih sredstava nastalim ovim smanjenjem cijene, te da se pojača inspekcijski nadzor i preduzmu sve zakonske mjere za uključivanje svih građana u korištenje komunalnih usluga.