Main menu

Općinsko vijeće Sapna danas je održalo svoju 6. redovnu sjednicu na čijem dnevnom redu je planirana 21 tačka, a na zahtjev općinskog načelnika uvrštena je još jedna tačka dnevnog reda. 
Općinsko vijeće je bez izmjena i dopuna usvojilo Odluku o usvajanju izvještaja o izvršenju Budžeta općine Sapna za period 01.01. - 30.06.2017. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta općine Sapna za 2017. godinu. Radi se o dva najznačajnija dokumenta današnjeg zasjedanja.
Uz određene izmjene usvojena je i Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji sa JU Direkcija cesta TK, kojom se regulišu poslovi i obaveze oko uplanjenja regionalnih puteva na prostoru naše općine.
Usvojena je Odluka o dopuni odluke o vodosnabdjevanju, kojom se preciznije definišu mogućnosti i uslovi prodaje priključka na vodovodnu mrežu fizičkih lica.
Jednoglasno je usvojena Odluka o priključenju Sportske dvorane na sistem vodosnabdijevanja, Rješenja o razrješenju i imenovanju člana i predsjednika Općinske izborne komisije Sapna, te o privremenom imenovanju člana upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna, kao i Deklaracija o osudi govora mržnje.
Općinsko vjeće razmatralo je i usvojilo Izvještaj o radu JKP „Sapna“ za 2016. godinu uz određene zaključke kojima će se pokušati riješiti problemi oko vodovoda u Godušu i vodosnabdjevanja mještana Donjeg Zaseoka i Zaseoka ali i drugih korisnika vodovoda u pogledu otklanjanja problema prekomjernog stvaranja vodenog kamenca kako u vodovodnom sistemu tako i u korisničkim sanitarnim uređajima.
Jednoglasno su usvojeni izvještaji o radu udruženja iz oblasti kulture i sporta za 2016. godinu, te Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta općine Sapna za period 2018. - 2020. godina, Informacija o uvođenju trezora u Općinu Sapna, Informacija o stanju zaštite od požara i Informacija o stanju poduzetništva.
Vijećnici su tokom rasprave o Informaciji o bezbjednosnom stanju na području općine Sapna za prvih 6 mjeseci ove godine, izrazili zadovoljstvo smanjenjem svih nezakonitih radnji na prostoru naše općine i opštem bezbjedonosnom stanju uz sugestiju da policijski službenici, kako na prostoru naše općine, tako i na prostoru kantona, imaju više obzira prilikom redovnih kontrola, te da bespotrebno ne zaustavljaju učesnike u saobraćaju, posebno vozila sa stranim registarskim oznakama što je često praksa svake policijske patrole.