Main menu

Općinsko vijeće Sapna danas je održalo svoju 7. redovnu sjednicu na čijem dnevnom redu se našlo 12 tačaka. 
Većinom glasova usvojen je Prijedlog Odluke o općinskim administrativnim taksama, koji za razliku od prethodno važeće Odluke predviđa olakšice za građane posebno u pogledu osnovnih upisa u matične knjige koji će od sada biti besplatni.
Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna, dionica Rastošnica - Goduš, čime su stvorene predispozicije za nesmetan nastavak ovog projekta do njegovog konačnog završetka. Tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda iznesene su pohvale i pozicije i opozicije na dinamiku aktivnosti Općinskog načelnika i administracije, JU Direkcije regionalnih cesta TK i Vlade TK-a, koji su odlučni da se ovaj višemilionski projekat okonča do kraja 2018. godine.
Pohvaljen je, te jednoglasno usvojen i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima, načinu i kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći licima i domaćinstvima u teškoj materijalnoj i finansijskoj situaciji sa područja općine Sapna. Usvojenim izmjenama i dopunama ove odluke omogućena je dodjela pomoći i pripadnicima Armije BiH koji ne žive na području općine Sapna ali su bili pripadnici brigada koje su egzistirale na teritoriji općine Sapna, te je omugućeno interventno djelovanje u stambenom zbrinjavanju u izuzetnim slučajevima otklanjanja nedostataka koji ugrožavaju zdravlje i život građana.
Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o prenosu vlasništva kombi vozila nabavljenog za potrebe OKI „Drina“ Sapna koje je većim dijelom nabavljeno namjenskim sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, sredstvima Općine Sapna i učešćem OKI „Drina“ Sapna.
Većinom glasova usvojen je Prijedlog Odluke o davanju garancija na kreditno zaduženje JKP „Sapna“ d.o.o. Sapna, kojim bi se ovo preduzeće, čiji je osnivač Općina Sapna, kreditno zadužilo kod Razvojne banke Federacije BiH radi nabavke neophodne mehanizacije prije svega za zimsko održavanje puteva.
Jednoglasno je usvojen i Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna i Izvještaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva za 2016. godinu.
Na 7. Redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sapna razmatrane su i usvojene i Informacije o stanju zaštite od klizišta, Informacija o stanju i položaju korisnika zdravstvene zaštite na području općine Sapna, Informacija o poduzetim radnjama za rješavanje problema vodovoda u MZ Goduš, te Informacija o planu jesenje sjetve.