Main menu

U sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna, danas je održana Osnivačka skupština Dobrobrovoljnog vatrogasnog društva Sapna. 
Prisutni su jednoglasno usvojili Odluku o osnivanju, Poslovnik o radu Skupštine i Stutut Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sapna.
Izabrano je rukovodstvo Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sapna, a za predsjednika skupštine izabran je Ćamil Ahmetović, dipl. ing. rudarstva, dok je za predsjednika Upravnog odbora izabran Enes Omerović dipl. pravnik
Također, izabrani su i članovi Nadzornog odbora, Suda časti, kao i osobe za zastupanje i predstavljanje društva.
Osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva je preduslov za osnivanje Dobrovoljne vatrogasne jedinice, te za nabavku materijala i opreme neophodne za rad te jedinice.