Main menu

Sportska dvorana u Sapni opremljena savremenom audio opremom

Jučer su završene aktivnosti na isporuci i ugradnji audio opreme u sportskoj dvorani u Sapni.
Tako će ubuduće sapanjska sportska dvorana, kao i svi savremeni sportski objekti, imati svoje ozvučenje koje će se moći koristiti za sve sportske ali i kulturno-umjetničke manifestacije koje se u njoj budu organizovale.
Isporuka i ugradnja audio opreme je nakon provedenog postupka javne nabavke povjerena preduzeću Set Up S d.o.o. Tuzla a vrijednost ugovora iznosi 7.010,00 KM.
  

Obilježena 27. godišnjica 206. viteške brdske brigade i Dan nezavisnosti BiH

U Sapni je nizom aktivnosti obilježena je 27. godišnjica 206. viteške brdske brigade i Dan nezavisnosti BiH. 
Program obilježavanja počeo je obilaskom određenog broja porodica iz reda boračke populacije te polaganjem cvijeće na spomen obilježjima poginulim pripadnicima Armije RBiH na području općina Sapna i Zvornik.
U petak 28. februara, prije džuma namaza u svim džamijama na prostoru Medžlisa IZ Zvornik proučen je Jasin a tokom džuma namaza održana je jedinstvena hutba posvećena 206. viteškoj brigadi i Danu nezavisnosti BiH.
Istog dana održana je i svečana sjednica općinskog vijeća Sapna.
U prisustvu vijećnika Općinskog vijeća Sapna, mnogobrojnih gostiju i građana priređen je prigodan kulturno umjetnički program a referat o Danu nezavisnosti pročitao je predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović dok je o ratnom putu 206. viteške brdske brigade govorio njen ratni komandant Šemsudin Muminović.
Prisutnima se obratio i općinski načelnik Zudin Mahmutović koji je svim saborcima čestitao godišnjicu 206. viteške brdske brigade a svim građanima Bosne i Hercegovine uputio iskrene čestitke povodom Dana nezavisnosti BiH.
    
    
    
    
  
 
 

Čestitka u povodu 1. marta - Dana nezavisnosti BiH

U povodu 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine čestitku građanima uputili su predsjedavajući Općinskog vijeća Fedahija Ahmetović i općinski načelnik Zudin Mahmutović u kojoj stoji: "Svim građanima Bosne i Hercegovine, koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu, a posebno građanima općine Sapna, čestitamo 1. mart – Dan nezavisnosti jedine nam domovine Bosne i Hercegovine".
 
              Predsjedavajući                                                                                                                                                  Općinski načelnik
        Općinskog vijeća Sapna                                                                                                                                               Općine Sapna
        Fedahija Ahmetović, s.r.                                                                                                                                         Zudin Mahmutović s.r.
 
  

Počelo obilježavanje 27. godišnjice 206. viteške brdske brigade

Obilaskom određenog broja porodica iz reda boračke populacije danas je počelo obilježavanje 27. godišnjice 206. viteške brdske brigade Zvornik koja je tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine branila i odbranila slobodne zvorničke teritorije odnosno, današnje područje općine Sapna. 
Program obilježavanja nastavlja se i narednih dana a sutra je planirano da predstavnici općine Sapna, Medžlisa islamske zajednice Zvornik i boračkih organizacija, obiđu i polože cvijeće na spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije RBiH na području opštine Zvornik i to u Novom Selu, Liplju, Kamenici i Kula Gradu.
Obilazak i polaganje cvijeća na spomen obilježjima u svim mjesnim zajednicama općine Sapna predviđen je za četvrtak.
U petak 28. februara, prije džuma namaza u svim džamijama na prostoru Medžlisa IZ Zvornik biće proučen Jasin a tokom džuma namaza održaće se jedinstvena hutba posvećena 206. viteškoj brigadi i Danu nezavisnosti BiH.
Također u petak, sa početkom u 14,00 h sati, održaće se i svečana sjednica općinskog vijeća Sapna posvećena godišnjici 206. viteške brdske brigade i Danu nezavisnosti BiH.
 
246. viteška brdska brigada je tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu djelovala u sastavu 2. korpusa Armije RBiH. Komanda brigade bila je u Sapni, a zona odgovornosti pokrivala je čitavu slobodnu zvorničku teritoriju.
Početkom rata u Bosni i Hercegovini, na slobodnim zvorničkim teritorijama formiran je Općinski štab TO BiH a na području naseljenih mjesta Sapna i Kamenica djelovali su rejonski štabovi TO. Usljed teritorijalnog diskontinuiteta slobodnih zvorničkih teritorija javljale su se velike poteškoće u funkcionisanju odbrane. Sa ciljem otklanjanja ovih poteškoća i uvezivanja tj. lakšeg funkcionisanja sistema rukovođenja i komandovanja, naredbom komandanta 2. korpusa, od već formiranih jedinica TO općine Zvornik 28. februara 1993. godine formirana je 206. brdska brigada.
Kroz borbena dejstva izvođena još od aprila 1992. godine i iskazanu efikasnost, brigadi je prvo dodijeljen počasni naziv slavna, a onda i naziv viteška. U julu 1994. godine brigada je preimenovana iz 206. u 246. brigadu.
Sa ciljem formiranja elitne manevarske jedinice, koja bi izvršavala borbene zadatke širom Bosne i Hercegovine, od najelitnijih jedinica ove brigade 28. augusta 1994. godine formirana je 242. muslimanska zvornička lahka brigada koja stapanjem 24. u 28. diviziju, nakon proboja 28. divizije iz Srebrenice ka slobodnoj teritoriji, dobija ime 282. viteška brdska brigada "Mehdin Hodžić".
Među najznačajnije uspjehe brigade ubrajaju se oslobođenje Sapne 6. maja 1992. godine, odbrana Zaseoka i zarobljavanje prvog tenka u Bosni i Hercegovini 10. maja 1992. godine, odbrana Vitinice i Kovačevića u junu 1992. godine, sadjejstvo jedinica u oslobađanju novih teritorija i deblokadi Teočaka od jula do septembra 1992. godine, odbrana Kovačevića 22. marta 1993. godine, ovladavanje Banj brdom u sadjejstvu sa 1. teočanskom brigadom 21. aprila 1993. godine, slamanje neprijateljskih ofanziva „Seminar“ krajem 1993. godine te „Čekić i nakovanj“ u maju 1995. godine.
Jedinice brigade pomogle su pri proboju 28. divizije iz Srebrenice sredinom jula 1995. godine a ratovale su i na brčanskom, gradačačkom, banovićkom, vozućkom i vareškom ratištu. Ove brigade dale su i doprinos tokom borbi za Lisaču u novembru 1994. godine, kao i prilikom borbi u rejonu Zeline i Visa na kalesijskom ratištu u junu 1995. godine.
Kroz brigadu je prošlo oko 3.000, a kraj rata dočekala je sa 2.200 boraca od kojih su 372 poginula borca dok je ranjeno 330 boraca.
 

Zakazana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna

Predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović, za srijedu 26.02.2020. godine u 11,00 sati, zakazao je 23. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Sapna.
Na dnevnom redu će se naći 19 tacaka među kojima su:
- Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisija Općinskog vijeća kao stalnih radnih tjela,
- Razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću Sapna,
- Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m² korisne stambene površine,
- Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o nazivima ulica i mostova na području općine Sapna,
- Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o zamjeni nekretnina,
- Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmještanju i dodjeli nastrešnice za komunalno vozilo,
- Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o uklanjanju ruševnog objekta u vlasništvu općine Sapna,
- Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Sapna,
- Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o davanju poslovnog prostora na privremeno korištenje,
- Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o dodjeli Općinskih priznanja.
Vijećnici Općinskog vijeća Sapna razmatraće i Izvještaj o radu Općinskog vijeća Sapna za 2019. godinu, Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Sapna za 2019. godinu, kao i Izvještaj o korištenju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta općine Sapna za period 01.01.2019. do 31.12. 2019. godine, te Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2019. godinu u općini Sapna.
Na dnevnom redu će se naći i Informacija o stanju matičnih knjiga u 2019. godini, Informacija o stanju u oblasti kulture i sporta u 2019. godini, te Informacija o stanju predmeta i arhivske građe u općinskim službama za upravu u 2019. godini, kao i Informacija o planu proljetne sjetve.