Main menu

Održana 3. redovna sjednica OV Sapna

Na 3. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sapna, raspravljalo se o 20 tačaka dnevnog reda.
Od značajnijih izdvajamo Usvajanje Odluke o komunalnim taksama prema kojoj je došlo do povećanja komunalnih taksi za pojedine privredne objekte. Tako će ubuđuće sportske kladionice u prvoj stambeno-poslovnoj zoni plaćati komunalnu taksu u iznosu od 4.000 KM, apoteke 1.500 KM, pošte 4.000 KM, banke 5.000 KM, a objekti sa aparatima za igre na sreću 2.500 KM.
Vijećnici su u svom daljem radu usvoili Odluku o dodjeli organizacije Prvog maja - Međunarodnog praznika rada, kojom se organizacija ove manifestacije u skladu sa odlukama ranijih saziva Općinskog vijeća o komunalnom redu i upravljanju javnim površinama, dodjeljuje Javnom komunalnom preduzeću Sapna.
Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za kandidovanje projekata izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture u mjesnim zajednicama općine Sapna. Radi se o projektima „Sanacija i rekonstrukcija vodovoda za naselje Vitinica i dio naselja Goduš", „Izgradnja kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Podgajnica" u MZ Sapna, i projekta „Sanacija seoskog-lokalnog puta Ravne gore - Kobilići“. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi oko 660.000 KM koji će se većim dijelom finansirati implementacijom IFAD projekta Ureda za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a ostatak iz sredstava koja obezbjedi Općina Sapna.
Najviše rasprave se vodilo oko 9. tačke dnevnog reda, odnosno o Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga na području općine Sapna. Direktor JKP Sapna decidno je predočio razloge za povećanje naknada za komunalne usluge i donošenje ove Odluke koji se prije svega ogledaju u razlozima velikog povećanja cijena odlaganja komunalnog otpada na Regionalnu deponiju, te potrebama investiranja, odnosno saniranja vodovodne mreže pojedinih vodovoda. Ranije je JKP Sapna za odlaganje otpada plaćalo 4 KM po toni dok sadašnja cijena odlagnja otpada na Regionalnoj deponiji iznosi 45 KM po toni. Takođe, direktor JKP Sapna je naglasio da su postojeće cijene komunalnih usluga na prostoru općine Sapna, utvrđene još 2005. godine i da se od tada nisu usklađivale.
Svi vjećnici su bili stava da JKP Sapna treba i mora egzistirati i da je neminovno povećanje određenih komunalnih usluga, te je konstatovano da su cijene komunalnih usluga na prostoru općine Sapna i pored najavljenog povećanja i dalje najmanje na Kantonu, ali i nakon iscrpne rasprave i pokušaja usaglašavanja stavova nije se mogao naći zajednički stav svih političkih stranaka, pa je ova Odluka, uz neke korekcije predloženog materijala, donesena većinom glasova.
Takođe, doneseno je i veoma važno Rješenje o prenosu prava posjeda i prava raspolaganja zemljišta u korist Općine Sapna. Radi se o zamljištu na lokalitetu “Stare pijace” čije se parvo posjeda i raspolaganja sa MZ Sapna prenosi na Općinu Sapna a u svrhu daljih radnji na osnivanju poslovne zone i najavljenim ulaganjima za igradnju i otvaranje privrednih proizvodnih objekata, a sve u cilju zapošljavanja građana općine Sapna.
Jednoglasno je usvojena Informacija o radu Policijske stanice Sapna za 2016. godinu, koja je prihvaćena i pohvaljena kao veoma stručno i kvalitetno urađena, a posebno je pohvaljen rad policijskih službenika koji su u najvećoj mjeri zaslužni što je broj prekršajnih, krivičnih i kriminalnih radnji sveden na minimum. Istaknuto je da je općina Sapna jedna od rijetkih teritorija na kojima nisu zabilježeni slučajevi prostitucije, trgovine narkoticima ili saobraćajni smrtni slučajevi.
Usvojena je i Informacija o radu Općinskog suda Kalesija za 2016. godinu uz zaključak da Općinski sud uradi sve što je potrebno kod nadležnih institucija i iznađe mogućnosti za formiranje nove zemljišno-knjižne evidencije za prostor općine Sapna.
Općinsko vijeće je razmatralo i usvoilo i Odluku o načinu finansiranja političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Sapna, Odluku o obliku i sadržaju vijećničke legitimacije, Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine za 2017. godinu, Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli tržnice-pijace JKP Sapna, Odluku o prodaji putničkog motornog vozila, Plan rada Općinske izborne komisije Sapna za 2017. godinu, Rješenje o razrješenju dužnosti privremeno imenovanog predsjednika Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna, Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna, Izvještaj o radu Općinskog vijeća Sapna za 2016. godinu, Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u organima uprave za 2016. godinu, te Izvještaj JKP Sapna o radu pijace-tržnice za period april-septembar 2016. godine.
 

Izrada Plana zaštite i spašavanja

Danas je u sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna održana 1. sjednica Radne grupe za izradu Plana zaštite i spašavanja. Na sjednici je donesen zaključak da Služba civilne zaštite Općine Sapna pripremi radni materijal po nekoliko tačaka koji će biti proslijeđen članovima radne grupe na dalje usaglašavanje. Ova radna grupa se sastoji od 11 članova, predstavnika organa uprave Općine Sapna i drugih institucija sa područja općine Sapna.

 

 

 

U Sapni obilježen Dan izbornih zvaničnika

Danas je u sali Općinskog vijeća Sapna prigodno obilježen Dan izbornih zvaničnika. Cilj obilježavanja ovog dana je priznavanje rada izbornih zvaničnika, promovisanje demokratskih principa kao i informisanje građana o radu izborne administracije. 

Kroz ovakve i slične manifestacije izborni zvaničnici BiH rade na povećanju učešća mladih i žena u demokratskim procesima kroz izbore. Tim povodom, Općinska izborna komisja Sapna, pozvala je učenike i profesore Mješovite srednje škole Sapna, kao i sve građane općine Sapna, da zajedno obilježe ovaj dan a predsjednik Općinske izborne komisije Muzijet Kahrimanović, obratio se prisutnima prigodnim govorom, posebno naglašavajući važnost uključivanja mladih u tokove izbornog procesa.
Prisutnima se obratio i predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović koji je takođe naglasio važnost ostvarivanja prava mladih kao pravo da biraju a potom i da budu birani.
Načelnik Općine Sapna Zudin Mahmutović u svom obraćanju skrenuo je pažnju mladima da su oni ti koji će u budućem vremenu preuzeti odgovornost i obaveze izabranih dužnosnika te ih pozvao da se što aktivnije uključe u sve izborne procese.
Prisutni su na kraju popunili i anketni listić koji će Općinskoj izbornoj komisiji poslužiti da sazna stav mladih o izborima u Bosni i Hercegovini i razmotri prijedloge mladih o unaprijeđenju rada izborne administracije.

  

  

Općinski načelnik razgovarao sa predsjednicom suda

Na poziv općinskog načelnika, Općinu Sapna juče je posjetila predsjednica Općinskog suda Kalesija Dražena Pejanović sa kojom je općinski načelnik Zudin Mahmutović sa svojim saradnicima, razgovarao o problematici zemljišno-knjižne evidencije nekretnina sa područja općine Sapna. 

Naime, Općina Sapna kao novoformirana općina čiju zemljišno-knjižnu evidenciju još uvijek posjeduje i vodi sud u Zvorniku, iako nije ni stvarno niti mjesno nadležan, nailazi na velike probleme prilikom evidentiranja promjena u zemljišno-knjižnoj evidenciji. Problem je naročito izražen u postupcima izdavanja građevinsko-urbanističke dokumentacije građanima ali i investitorima koji su izrazili spremnost za gradnju privrednih objekata i ulaganja na našoj općini.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove trenutno realizuje projekat premjera nekretnina na djelu naše općine, odnosno u MZ Međeđa. S tim u vezi, sa predsjednicom suda Draženom Pejanović je razgovarano o mogućnostima i načinu otvaranja nove zemljišno-knjižne evidencije u trenutno nadležnom općinskom sudu, odnosno u Općinskom sudu Kalesija, te uknjižbi podataka koji se prikupe ovim ali i svim narednim projektima premjera nekretnina na području Općine Sapna.

 

Objavljen konkurs za dodjelu stipendija

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavilo je Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2016/17. godinu.
Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Kantona i oglasnim pločama općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu.
Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana objavljivanja na web-stranici Vlade Kantona, odnosno 16.02.2017. godine (četvrtak).
Popunjeni jednoobrazni zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u zapečačenoj kovertiputem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska broj 57, 75 000 Tuzla, sa naznakom “Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijsku 2016/2017 godinu”
Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa web stranice Vlade Tuzlanskog kantona http://vladatk.gov.ba/javni-pozivi-mbp, u gradskoj/općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima.