Main menu

Čestitka općinskog načelnika povodom Nove 1441. hidžretske godine

Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini čestitam Novu 1441. hidžretsku godinu, uz želju da svima bude sretna i berićetna i moleći Allaha dž. š. da muslimanima podari slogu, da ujedini njihova srca u dobru, da našu Zajednicu učvrsti u napretku, da našu Domovinu čuva u blagostanju i miru, i da svim ljudima ukaže na put sreće i uspjeha.
 
                                                                                                                                                                                     Općinski načelnik                                                                                                                                                                                                                                               Zudin Mahmutović s.r.
 
 

Izvršena obuka i testiranje uposlenika Općine Sapna iz oblasti protivpožarne zaštite

U sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna, u četvrtak je održana obuka i testiranje uposlenika organa uprave Općine Sapna iz oblasti protupožarne zaštite.
Gotovo sve države u svijetu razvijaju neki oblik zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća. Zaštita od požara je jedna od najvažnijih mjera u svakoj državi - sredini ili bilo kojoj ustanovi.
Cilj edukacije, koja je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH i Programa obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara, je da se svi uposlenici organa uprave Općine Sapna upoznaju koje mjere moraju poduzeti prilikom sprečavanja požara, njegovog otkrivanja te gašenja kako bi se smanjio rizik od neželjenih posljedica.
Uposlenici Općine Sapna su upoznati sa vrstama požara, preventivnom zaštitom od požara, sredstvima za gašenje požara, a uz to predstavljeni su i praktični primjeri upotrebe aparata za gašenje požara, nakon čega je izvršeno i testiranje znanja uposlenika iz ove oblasti.
Ukazano je na zakonsku odredbu da je potrebno da se svi uposlenici uključe u provjere znanja iz oblasti zaštite od požara te da se redovno i adekvatno kontroliše ispravnost aparata za početno gašenje požara, hidranata i ostalih sredstava zaštite od požara.
Cilj obuke i testiranja je da svi uposlenici usvoje odgovarajuća znanja i upute u pogledu svjesnosti rizika od požara i mjera koje će se poduzeti ili se poduzimaju u slučaju izbijanja požara, uključujući upute koje dobijaju u skladu sa njihovim odgovornostima u slučaju opasnosti.
Predavanje je održao doc. dr. sc. Ibrahim Hadžić iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla.

 

Potpisan Ugovor za uređenje šetnice i zelenih površina u centralnom dijelu općine Sapna

Nakon okončanja postupka javne nabavke, jučer je u kabinetu načelnika općine Sapna potpisan Ugovor za izvođenje radova na uređenju šetnice i zelenih površina u centralnom dijelu općine Sapna - I faza.
Radi se o dijelu projekta koji je sastavni dio projekta izgradnje centralnog spomen obilježja poginulim borcima Armije RBiH u Sapni a koji se odnosi na uređenje šetnice, odnosno Ulice Žrtava genocida u Srebrenici i zelenih površina pored nje.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović a u ime izvođača radova Avdija Selimović, direktor sapanjskog preduzeća ADSA d.o.o. Sapna.
Ukupna vrijednost projekta sa PDV-om iznosi 161.222,98 KM a sredstva su obezbijeđena uz pomoć Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i to u iznosu od 139.529,70 KM, dok je ostatak sredstava u iznosu od 21.693,28 KM obezbijeđen iz budžeta Općine Sapna..
Rok za izvršenje radova iznosi 55 dana od dana potpisivanja ugovora.
 
 

U toku radovi na regulaciji korita rijeke Sapne

U Sapni već nekoliko mjeseci traju radovi na projektu regulacije korita rijeke Sapne na dijelu vodotoka od centralnog dijela općine Sapna do mosta u MZ Sapna a čije dužina iznosi oko 800 metara. 
Radove čija vrijednost iznosi oko milion konvertibilnih maraka izvodi građevinsko preduzeće Roading d.o.o. Gračanica a projekat se implementira putem Delegacije Europske unije u BiH uz finansijsku podršku IPA II programa.
Općina Sapna je ovaj projekat kandidovala većim nivoima vlasti koji su u saradnji sa međunarodnim fondovima i organizacijama obezbijedili sredstva za njegovu realizaciju.
U dosada realizovanim projektima izvršena je regulacija dijela korita rijeke Sapne u dužini od oko 750 metara a realizacijom ovog projekta još jedan dio korita, koji prolazi kroz teritoriju općine Sapna biće uređen, čime će izlijevanja rijeke Sapne u centralnom dijelu naše općine biti svedeno na najmanju mogućnost.
Rok za završetak radova na ovom i još nekoliko sličnih projekata širom Bosne i Hercegovine, koji se implementiraju putem Delegacije Europske unije i IPA II programa, iznosi godinu dana ali prema dosadašnjem intenzitetu očekuje se da će radovi u Sapni biti okončani znatno prije predviđenog roka.
    
    
Prilog: video
 

Potpisan Ugovor za sanaciju putne infrastrukture na području općine Sapna

Nakon provedenog postupka javne nabavke, jučer je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o sanaciji putne infrastrukture na području općine Sapna. 
Radi se o sanacionim radovima lokalnih putnih pravaca na nekoliko različitih lokacija, i to:
- Sanacija klizišta u MZ Nezuk - II faza,
- Zacjevljivanje kanala na putu Nezuk – Zaseok,
- Sanacija lokalnog puta u MZ Kovačevići,
- Asfaltiranje deformisanog asfaltnog kolovoza na djelu lokalnog puta Sapna – Vitinica (lokalitet Kruškovac),
- Sanacija lokalnog puta u naselju Marnići, i
- Asfaltiranje priključnih puteva u MZ Goduš, MZ Vitinica i MZ Žuje – Šarci.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 107.809,22 KM a sredstva za realizaciju ovih projekta obezbijeđena su iz budžeta Općine Sapna a za pojedine projekte i ličnim učešćem građana.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te Džemil Bilalić ovlašteni predstavnik d.o.o. Izgradnja Teočak u ime izvođača radova.