Main menu

Članom 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH“ broj 32/01.) utvrđeno je pravo pristupa informacijama, koje su pod kontrolom javnog organa, svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi kao i obavezu javnog organa da te informacije saopći.

Kako bi što jednostavnije došli do informacija sa kojim raspolaže općina Sapna na raspolaganju su Vam: Priručnik o primjeni i implementaciji ZOSPI-a u općini Sapna; Vodič kroz postupak za pristup informacijama u općini Sapna; Indeks informacija i obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

Navedeni akti se mogu pogledati ili preuzeti u pdf formatu sa:

Priručnik o primjeni i implementaciji ZOSPI-a

Vodič kroz postupak za pristup informacijama

Indeks informacija

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama