Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Općinski načelnik
Broj: 01-07-1037/21
Sapna,18.08.2021.godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 38. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine TK", broj 4/04, 5/08, 2/14 i 4/18), člana 16. stav 3. Odluke o osnivanju Zajedničkog pravobranilaštva za Općine Sapna i Teočak ("Službeni glasnik Općine Sapna", broj 6/21), člana 16. stav 3. Odluke o osnivanju Zajedničkog pravobranilaštva za Općine Sapna i Teočak ("Službeni bilten Općine Teočak", broj 3/21), Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje Općinskog pravobranioca Zajedničkog pravobranilaštva za Općine Sapna i Teočak („Službeni glasnik Općine Sapna“ broj 6/21) i člana 41. Statuta Općine Sapna („Službeni glasnik Općine Sapna“ broj 6/07, 8/09 i 3/12), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA ZAJEDNIČKOG PRAVOBRANILAŠTVA ZA OPĆINE SAPNA I TEOČAK

I. Pozicija za koju se raspisuje javni oglas
Raspisuje se javni oglas za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca Zajedničkog pravobranilaštva za Općine Sapna i Teočak, 1 (jedan) izvršilac, na period od 4 (četiri) godine.

II. Opis pozicije:
Poslovi i zadaci općinskog pravobranioca su poslovi i zadaci, u okviru kojih preduzima pravne radnje radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i općinskih organa, kao i pravnih lica koje osniva Općina ako je to aktom o osnivanju predviđeno; predstavlja i zastupa Zajedničko pravobranilaštvo kao poseban i samostalan (državni organ) organ Općina i rukovodi njegovim radom; zastupa Općinu u svim sudskim i upravnim postupcima koji za predmet imaju imovinsko-pravni zahtjev, odnosno interes (zastupnik po zakonu/organ zastupnik/zastupanje javnih interesa) i pravna lica koja osniva Općina ako je to aktom o osnivanju predviđeno; pruža stručnu pomoć općinskim organima, službama i ustanovama, kao i pravnim licima koje osniva općina ako je to aktom o osnivanju predviđeno; daje pravna mišljenja u postupku donošenja akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi; pokreće postupke za uknjižbu stvarnih prava na nekretninama čiji je nosilac općina i iste zastupa; obavlja i druge poslove u funkciji pravobranilaštva utvrđene zakonom i drugim propisima. Za obavljanje poslova i zadataka iz opisa pozicije ima status imenovanog lica i odgovara Općinskom vijeću. Za vrijeme trajanja mandata ne može obavljati drugu javnu dužnost.

III. Trajanje mandata
Izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca Zajedničkog pravobranilaštva vrši se na mandatni period od 4 (četiri) godine od dana imenovanja.

IV. Opći uvjeti
Svaki zainteresovani kandidat za izbor i imenovanje na poziciju Općinskog pravobranioca je dužan ispunjavati sljedeće opće uvjete:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova iz opisane upražnjene pozicije,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, u periodu od tri godine prije dana objave javnog oglasa,
- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član
IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nije član političke partije/stranke i da ne obavlja poslove u organima partije/stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom/partijom i da nije uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost,
- da nije osuđivan za krivična djela koja predstavljaju smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, odnosno da mu pravosnažnom presudom suda nisu izrečene
pravne posljedice osude koje se odnose na prestanak ili gubitak određenih prava ili u zabrani sticanja određenih prava u odnosu na upražnjenu poziciju (vidi Pravne
posljedice osude - član 118. KZ FBIH ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/03), a u vezi sa članom 28. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine TK", broj 4/04, 5/08, 2/14 i 4/18), kao i
- da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje pravobranilačke funkcije u Zajedničkom pravobranilaštvu.
V. Posebni uvjeti:
a) Pored općih uvjeta kandidati za upražnjenu poziciju su dužni ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- VSS-završen pravni fakultet, VII stepen stručne spreme - odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS - pravne struke,
- položen pravosudni ispit,
- radno iskustvo na poslovima zastupanja pred sudom, odnosno imovinsko-pravnim poslovima u trajanju od najmanje tri godine nakon položenog pravosudnog ispita i da su radeći na tim poslovima stekli visok ugled pravnih stručnjaka, kao i
- posjedovanje najviših moralnih osobina za obavljanje službe pravobranioca.

b) Pored posebnih uvjeta iz podtačke a) koji su eliminatornog karaktera u postupku izbora i imenovanja Općinskog pravobranioca, komisija za provođenje procedura u vezi sa ovim javnim oglasom će pripremiti kriterije za ocjenjivanje kandidata i obaviti intervju na temu profesionalne karijere i poznavanja relevantnih propisa uključujući obavezno poznavanje Zakona o pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona.
VI. Potrebni dokumenti
Svi zainteresirani kandidati za upražnjenu poziciju su uz prijavu na javni oglas obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
- uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
- uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima zastupanja pred sudom odnosno imovinsko-pravnim poslovima u trajanju od najmanje 3 (tri) godine, nakon položenog pravosudnog ispita,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
- ovjerena izjava da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa,
- ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- ovjerena izjava kandidata da nije član političke stranke/partije i da ne obavlja poslove u organima stranke/partije, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom/partijom i da nije uključen u bilo kakvu političku ili stranačku/partijsku aktivnost,
- ovjerena izjava kandidata da nije osuđivan za krivična djela koja predstavljaju smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, odnosno da im pravosnažnom presudom suda nisu izrečene pravne posljedice osude, koje se odnose na prestanak ili gubitak određenih prava ili u zabrani sticanja određenih prava u odnosu na upražnjenu poziciju, kao i
- ovjerena izjava kandidata da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje upražnjene pozicije, nosioca pravobranilačke funkcije u Zajedničkom pravobranilaštvu za Općine Sapna i Teočak.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti originalna (u izvorniku) ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa, a izjave ovjerene od strane nadležnog organa. Kandidat koji rješenjem Općinskog vijeća bude imenovan na poziciju Općinskog pravobranioca Zajedničkog pravobranilaštva, obavezan je nadležnoj općinskoj službi za ljudske resurse, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla u roku od osam dana od dana prijema pravosnažnog rješenja o imenovanju.
VII. Podnošenje prijava
Prijave sa traženom i potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom na adresu Općina Sapna, ulica 206.Viteške brigade bb, 75411 Sapna sa naznakom: Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca Zajedničkog pravobranilaštva za Općine Sapna i Teočak - NE OTVARAJ.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene bit će pozvani na intervju.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", dnevnom glasilu „Oslobođenje“, oglasnoj ploči Općine Sapna i Općine Teočak i web stranici Općine Sapna i Općine Teočak. Ovaj se oglas može poništiti u svako vrijeme bez posebnog obrazloženja od strane organa koji ga je raspisao.

                                                                                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                                                                      Zudin Mahmutović

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}