Main menu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA SAPNA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-30-1127/21
Sapna, 13.09.2021. godine
 
Općinski načelnik, na osnovu člana 41. Statuta općine Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 6/07, 8/09 i 3/12) i člana 9. Pravilnika o kriterijima i postupku izbora i prijema kandidata VII stepena stručne spreme odnosno prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 1/17), objavljuje
 
P O N O V LJ E N I   J A V N I   P O Z I V
za prijavljivanje zainteresovanih nezaposlenih lica VII stepena stručne spreme odnosno prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 
I Korisnici prava
Pravo na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa imaju lica sa završenim VII stepenom stručne spreme odnosno prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova.
II Uslovi za obavljanje stručnog osposobljavanja
Pravo prijave na Javni poziv imaju kandidati sa završenim VII stepenom stručne spreme odnosno prvim, drugim ili trećim ciklusom Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, pod uslovom da:
a) su državljani BiH,
b) imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području općine Sapna u kontinuitetu od najmanje godinu dana do dana podnošenja prijave na Javni poziv,
c) su prijavljeni na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nakon sticanja visoke stručne spreme odnosno završenog prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova
d) da nemaju radno iskustvo u struci nakon sticanja visoke stručne spreme odnosno prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova.
III Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Javni poziv kandidati trebaju dostaviti:
a) uvjerenje o prebivalištu PBA-3 i fotokopiju lične karte (original ili ovjerena fotokopija),
b) za člana porodice poginulog, nestalog, umrlog branitelja i RVI ovjerena fotokopija prvostepenog ili revizionog rješenja o ostvarivanju prava odnosno izvod iz MKU (original ili ovjerena fotokopija),
c) za DB dokaz o pripadnosti braniteljskoj populaciji – uvjerenje o plaćama u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni Organ odbrane (original ili ovjerena fotokopija),
d) uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu
e) dokaz o primanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (original ili ovjerena fotokopija),
f) uvjerenje sa Biro-a za zapošljavanje za kandidata za stručno osposobljavanje i sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko nisu na evidenciji BIRO-a za zapošljavanje, uvjerenje Porezne uprave iz Baze jedinstvenog informacionog sistema (original ili ovjerena fotokopija),
g) dokaz o ostvarenom uspjehu u toku studija - uvjerenje o prosječnoj ocjeni (original ili ovjerena fotokopija),
h) izjava da kandidat za stručno osposobljavanje nije stekao radno iskustvo niti je započeo stručno osposobljavanje nakon sticanja visoke stručne spreme odnosno prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova.
i) ovjerena fotokopija diplome o završenom obrazovanju.
IV Kriteriji i postupak za odabir kandidata
Odabir kandidata koji ispunjavaju uslove za stručno osposobljavanje izvršit će Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za stručno osposobljavanje, na osnovu kriterija predviđenih Pravilnikom o kriterijima i postupku izbora i prijema kandidata VII stepena stručne spreme odnosno prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i to:
- Prosjek ocjena završenog studija,
- Dužina trajanja nezaposlenosti nakon sticanja visoke stručne spreme odnosno prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, prema evidenciji nadležne službe za zapošljavanje
- Pripadnost boračkoj populaciji
- Materijalni položaj
- Broj članova domaćinstva
Nakon provedenog postupka odabira kandidata za stručno osposobljavanje, Općinski načelnik će na prijedlog Komisije za provođenje postupka i odabira kandidata za stručno osposobljavanje, sa ustanovama i drugim pravnim subjektima koji su iskazali spremnost za prijem nezaposlenih lica i izabranim kandidatima zaključiti ugovore o stručnom osposobljavanju kojima će se utvrditi međusobna prava i obaveze između općine Sapna, pravnog lica u kojem će se obavljati stručno osposobljavanje i lica na stručnom osposobljavanju.
Stručno osposobljavanje može trajati najduže godinu dana.
V Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno u Centru za pružanje usluga građanima u općini Sapna (Šalter sala), šalter broj 5.
Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja a najkasnije do 28. septembra 2021. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Detaljne informacije u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti na INFO PULTU općine Sapna ili na telefon broj 035/599-548.
 
Dostaviti:                                                                                                                                                                                              Općinski načelnik
1.Radio Glas Drine,                                                                                                                                                                             Zudin Mahmutović   
2.Oglasna tabla Općine Sapna,
3.Web stranica Općine Sapna,
4. Služba za zapošljavanje TK - Biro Sapna
5. a/a.

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}