Main menu

Na osnovu člana 2.12. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/01, 7/02, 9702, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj: 29/18 i 36/19) i člana 1. Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 5/21), Općinsko vijeća Sapna, raspisuje

J A V N I  O G L A S
za imenovanje člana Općinske izborne komisije Sapna

I Objavljuje se Javni oglas za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Sapna.

II Uslove koje kandidati moraju ispunjavati:
Opći uslovi:
• Prijavljeni kandidat mora biti lice sa pravom glasa.
• Za člana izborne komisije ne može biti imenovano lice ( član 2.3.IZ BiH):
• koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
• koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
• koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;
• koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti; i
• kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
Posebni uslovi:
1. da ima prebivalište u općini Sapna,
2. da ima završen fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS .
3. da posjeduje iskustvo u provedbi izbora (članstvo u izbornoj komisiji, članstvo u biračkom odboru, rad u stručnim organima koji su pružali pomoći u provedbi izbora).
Izuzetno od odredbe iz člana 3.stav (2) tačka (2) ove odluke, član izborne komisije može biti lice koja ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet odnosno Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS, bez izbornog iskustva propisanog u tački 3 ovog člana.
Član izborne komisije ne može biti lice koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8 stav (6) Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko vijeće, odnosno skupština općine.

III Potrebna dokumentacija:

1. prijava na javni oglas sa kraćom biografijom sa ličnim podacima (ime, prezime, ime oca, adresa, broj telefona za kntakt)
2. ovjerena kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi.
3. orginalni dokazi o potrebnom iskustvu u provođenju izbora (fotokopija rješenja o članstvu u izbornoj komisiji ili članstvu u biračkom odboru, Uvjerenje od OIK-e da je kandidat pružao pomoć u provedbi izbora).
4. ovjerenu fotokopiju lične karte.
5. obrazac PBA-3 o prebivalištu izdato od nadležnog organa, ne starije od tri mjeseca
6. svojeručna potpisan, ovjerena od nadležnog oragana, izjava o nacionalnoj pripadnosti kandidata
7. ovjerena izjava kandidata kod nadležnog organa da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3. Izbornog zakona BiH.

IV Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Oslobođenje”.

V Trajanje mandata

Mandat člana općinske izborne komisije traje sedam (7 godina od dana davanja saglasnosti od CIK-a BiH na Rješenje Općinskog vijeća o imenovanju člana Općinske izborne komisije.

VI Potrebna nacionalna i spolna zastupljenost

Sastav općinske izborne komisije treba biti multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u Općini, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
U sastavu općinske izborne komisije nastojat će se osigurati zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, osim ako se izborna komisija sastoji od tri člana, kada ravnopravna zastupljenost postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s 1/3 od ukupnog broja članova.

VII Organ za provođenje postupka

Postupak provođenja procedure po javnom oglasu, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima CIK-a, provest će Komisija za provođenje postupka po javnom oglasu Općinskog vijeća Sapna.

IX Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu podići u zgradi Općine Sapna, 206.viteške brigade b.b. na info pultu šalter sale.
Prijave na javni oglas sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova, kandidati će dostaviti, neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima Općine Sapna (šalter sale) ili poštom na adresu:
Općina Sapna
Općinsko vijeće
Komisiji za provođenje javnog oglasa,
Ulica 206.viteške brigade b.b.
75411 Sapna,
sa naznakom "Prijava na javni oglas za izbor člana Općinske izborne komisije - ne otvarati".

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Općinsko vijeće

Broj: 02-04-870/21                                                                                                                                                Predsjedavajući Općinskog vijeća
Sapna, 29.06.2021. godine                                                                                                                                                    Sabit Brđak

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}