Main menu

Na osnovu člana 13. stav (3) Pravilnika o o kriterijima i raspodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih lica na području općine Sapna, broj: 01-11-1084/21 od 03.09.2021. godine i Odluke Općinskog načelnika, broj 01-11-1085/21 od 03.09.2021. godine, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja Općine Sapna, raspisuje
 
O  G  L  A  S
za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih lica na području općine Sapna

I Korisnici prava

Pravo na dodjelu sredstava po Pravilniku o kriterijima i raspodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih lica na području općine Sapna i ovom oglasu imaju socijalno ugrožena lica sa područja Općine Sapna koja ispunjavaju uslove predviđene pravilnikom.

II Uslovi za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći

Pravo na jednokratnu pomoć lice može ostvariti pod uslovom da
a) ima stalno mjesto prebivališta na području općine Sapna,
b) se radi o objektu individualnog stanovanja
c) podnosilac zahtjeva stanuje u objektu koji je predmet sanacije,
d) je stambeni objekat koji je predmet sanacije neuslovan za stanovanje te da se isti nalazi na podrucju opcine Sapna,
e) ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 35% prosječne neto plate ostvarene u prethodnoj godini na području FBiH, prema podacima Zavoda za statistiku,
f) posjeduje valjanu dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom za učešće u ovom postupku.

III Ograničenje za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći

Pravo na jednokratnu pomoć po Pravilniku i ovom oglasu nemaju sljedeći korisnici prava iz tačke I ovog Oglasa (u daljem tekstu: lice):
a) čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 35% prosječne neto plate ostvarene u predhodnoj godini na području F BiH, prema podacima Zavoda
b) koje je vlasnik/posjednik kuće (porodične stambene zgrade), stana ili takav stan ili zgradu koji zadovoljavaju stambene potrebe, posjeduje njihov član porodičnog domaćinstva,
c) koje je ranije koristilo sredstva u svrhu rješavanja stambenog pitanja  a ista nije namjenski   utrošilo.

IV  Namjena jednokratne pomoći

(1) Jednokratna pomoć može se odobriti za:
a) stambeni objekat (u daljem tekstu: objekat), kod kojeg je potrebno izvođenje gradevinskih radova kojima se saniraju ili mijenjaju nosivi konstruktivni elementi,
b) novoizgrađeni objekat koji nije pokriven, a isto podrazumijeva objekat pod pločom i bez krovne konstrukcije,
c) objekat sa urađenim grubim radovima, a isto podrazumijeva pokriven objekat bez ostalih unutrašnjih završnih i instalaterskih radova, kojima se neuseljivi dio objekta dovodi u funkciju sa minimalnim uslovima stanovanja,
d) troškove plaćanja minimalno potrebnih sredstava za priključak na električnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu (monofazni priključak dužine kabla do 50m na elektrodistributivnu mrežu),
e) troškove plaćanja nedostajućih sredstava za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje, odnosno rješenje o naknadnom odobrenju za građenje za bespravno izgrađene gradevine,
(2) Pod nosivim konstruktivnim elementima iz stava (1) tačka a) ovog člana podrazumijevaju se temelji, nosivi zidovi, međuspratna konstrukcija, grede, stubovi i krov objekta.
(3) Pod minimalnim uslovima stanovanja u smislu stava (1) tačka c) ovog člana smatra se prostor koji obezbjeđuje uslove za život i boravak u njemu.
(4) Troškovi plaćanja minimalno potrebnih sredstava za priključak na električnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu (monofazni priključak dužine kabla do 50m na elektrodistributivnu mrežu), u smislu tačke d) iz stava (1) ovog člana podrazumijeva plaćanje navedenih troškova, putem poslovne banke, pravnom licu, a radi dobijanja navedenih priključaka.
(5) Troškovi plaćanja nedostajućih sredstava za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje, odnosno rješenje o naknadnom odobrenju za građenje, u smislu tačke e) iz stava (1) ovog člana podrazumijeva plaćanje navedenih troškova, putem poslovne banke, nadležnoj općinskoj službi, a radi dobijanja navedenog rješenja.

V Visina jednokratne pomoći

Iznos sredstava koji se može odobriti za jednokratnu pomoć je sljedeći:

1.   za jednokratnu pomoć iz člana 3. stav (1) tačka a), b), c) Pravilnika do 5.000,00 KM (slovima: pethiljada KM),
2.  za jednokratnu pomoć iz člana 3. stav (1) tačka d) Pravilnika do iznosa učinjenih izdataka prema priloženom dokazu pravnog lica, ali maksimalno 1.500,00 KM      (slovima:jednahiljadapetstotina KM)
3.  za jednokratnu pomoć iz člana 3. stav (1) tačka e) Pravilnika do iznosa učinjenih izdataka prema priloženom dokazu nadležne općinske službe, ali  maksimalno 500,00 KM (slovima: petstotina KM).

VI Ugovor

(1) Na osnovu konačne rang liste, Općina Sapna zaključuje ugovor sa licem.
(2) Na osnovu konačne rang liste i potpisanih ugovora, Općinski načelnik donosi odluku o isplati sredstava.
(3) Isplata odobrenih sredstava može se izvršiti licu tek kad potpise ugovor kojim se    obavezuje da će ista namjenski utroštiti.
(4) Služba za  privredu, budžet i finansije  će isplatu sredstava vršiti putem poslovnih banaka.

0VII Način isplate jednokratne pomoći

(1) Sredstva odobrena za jednokratnu pomoć, za situacije iz člana 3. stav (1) tačke a), b) i c) biće isplaćena licu u dvije rate.
(2) Prva rata licu se isplaćuje gotovinski u iznosu od 50% odmah a preostali iznos isključivo na osnovu zapisnika Komisije o utvrđenom namjenskom utrošku prethodno doznačenih sredstava.
(3) Sredstva odobrena za jednokratnu pomoć, za situaciju iz člana 3. stav (1) tačka d) biće uplaćena na račun pravnog subjekta prema priloženom dokazu pravnog lica o visini troškova plaćanja minimalno potrebnih sredstava za priključak na električnu, vodovodnu ili kanalizacionu mrežu.
(4)   Sredstva odobrena za jednokratnu pomoć, za situaciju iz člana 3. stav (1) tačka e) biće uplaćena na račun Općine Sapna prema priloženom dokazu nadležne općinske službe o visini nedostajućih sredstava za izdavanje navedenog rješenja.

 VIII Popis potrebne dokumentacije

Dokazna sredstva ne mogu biti starija od šest mjeseci do momenta raspisivanja ovog javnog oglasa, ista se prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

PRILOG

Popis potrebne dokumentacije uz zahtjev za dodjelu finansijskih sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice

I OPŠTA DOKUMENTACIJA

Redni br.

Naziv dokumenta

Organ koji izdaje dokument

Ko pribavlja dokument

1.

zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih lica na području općine Sapna

Službu za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja.

Podnosilac zahtjeva

2.

Dokaz o prebivalištu Obrazac - PBA 3 

MUP TK, PU Sapna

Podnosilac zahtjeva

3.

kućna lista podnosioca zahtjeva u kojoj su navedeni članovi uže porodice (član uže porodice je: bračni partner, vanbračni partner, djeca rođena u braku i van braka, usvojena djeca i pastorčad) (original ili ovjerena fotokopija),

Službu za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja

Podnosilac zahtjeva

4.

Dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji

Službu za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja

Grupa za vojna pitanja

Podnosilac zahtjeva

5.

dokaz o  visini stalnih izvora prihoda podnosioca zahtjeva svih članova domaćinstva, a isto podrazumjeva:

- platna lista,

- cek od PIO penzije

- uvjerenje o dodatnim prihodima

Organ /ustanova/preduzeie gdje je lice zaposleno ili Poslovnica PIO /MIO

Podnosilac zahtjeva

6.

Uvjerenje službe za zapošlljavanje za sve nezaposI ene članove uže porodice, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje iz ispostave porezne uprave za sve nezaposlene članove uže porodice kao dokaz o statusu nezaposlenosti, (original ili ovjerena fotokopija koja mora datirati iz perioda trojanja oglasa)

Služba za zapošljavanje (Biro Sapna) ili Porezna uprava FBiH Ispostava porezne uprave Sapna

Podnosilac zahtjeva

7.

dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva ili člana uže porodice izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, ne stariji od šest mjeseci (original ili ovjerena fotokopija), samo za sledeća oboljenja:

a)   respiratorne bolesti: bolesti pluća praćene tranjim oštećenjem respiratorne funkcije (sa vrijednostima FVC, FEV 1 I FEV 1- FVC ispod 40%,); apsces pluća i medij astinuma, piotorax i respiratorni distres sindrom;

b) bolesti koštano - mišićnog sistema i vezivnog tkiva: direktna infekcija zglobova kod infektivnih i parazitnih oboljenja, seropozitivni reumativni artitis kada je bolesnik nesposoban za bilo kakve aktivnosti ili vezan za postelju i invalidska kolica, ankilozirajući spondilitis, protruzija intervertebralnog diskusa praćene komplikacijama (težim funkcionalnim oštećenjem nerava, mišića, popuštanjem sfinktera) zahtjevaju intezivan i dugotrajan tretman, kao i bolesti koje uzrokuju ozbiljne funkcionalne smetnje i lokomotornog aparata, vežu bolesnika za postelju i trajno ga onemogućavaju u svakodnevnim radnim aktivnostima);

c) neuromišićne bolesti: progresivna neuromišićna oboljenja, multipla skleroza, mijastenija gravis, epilepsija nekontrolisana ili rezistentna na terapiju i nezarazni encefalitisi i encefalomijalitisi;

d) specifična stanja koja zahtijevaju skupi i doživotni tretman: transplantacije organa, transplantacija koštane srži, stanja poslije operativnih zahvata na srcu, mozgu i plućima koja zahtijeva duže bolničko liječenje, rehabilitaciju i intenzivni medikamentozni tretman,

 e) ostala oboljenja: infarkt (srčani ili moždani) i maligni tumori)

 f) kao i stanja poslije drugih operativnih zahvata, a koja zahtijevaju duže bolničko liječenje, rehabilitaciju i intenzivni medikamentozni tretman, najkasnije u roku od tri godine nakon operativnog zahvata.

JZU UKC ili druge zdravstvene ustanove

Podnosilac zahtjeva

8.

uvjerenja o posjedovanju/neposjedovanju kuće za punoljetne članove uže porodice (original ili ovjerena fotokopija),

Služba  za urbanizam, stambeno-komunalne,

imovinsko-pravne i geodetske poslove

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja

Lice je obavezno pored  opšte dokumentacije iz tačke I  priložiti i posebnu dokumentaciju neophodnu za odlučivanje, zavisno  od vrste zahtjeva:

II        POSEBNA DOKUMENTACIJA

Red br.

Način stambenog zbrinjavanja

Naziv dokumenta

Organ koji izdaje dokument

1.

stambeni objekat  kod kojeg je potrebno izvođenje građevinskih radova kojima se saniraju ili mijenjaju nosivi konstruktivni elementi

  

posjedovni list

Služba  za urbanizam, stambeno-komunalne,

imovinsko-pravne i geodetske poslove

2.

novoizgrađeni objekat koji nije pokriven, a isto podrazumijeva objekat pod pločom i bez krovne konstrukcije

posjedovni list

Služba  za urbanizam, stambeno-komunalne,

imovinsko-pravne i geodetske poslove

3.

objekat sa urađenim grubim radovima

posjedovni list

Služba  za urbanizam, stambeno-komunalne,

imovinsko-pravne i geodetske poslove

4.

troškove plaćanja nedostajućih sredstava za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje, odnosno rješenje o naknadnom odobrenju za građenje  za bespravno izgrađene građevine

dokaz o visini nedostajućih sredstava za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje, odnosno rješenje o naknadnom odobrenju za građenje  za bespravno izgrađene građevine

Služba  za urbanizam, stambeno-komunalne,

imovinsko-pravne i geodetske poslove

5.

troškove plaćanja minimalno potrebnih sredstava za priključak  na električnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu (monofazni priključak dužine kabla do 50m na elektrodistributivnu mrežu).  

Predračun potrebnih sredstava za priključak  na električnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu (monofazni priključak dužine kabla do 50m na elektrodistributivnu mrežu). 

Pravni subjekt koji izdaje priključak  na električnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu (monofazni priključak dužine kabla do 50m na elektrodistribut ivnu mrežu).

IX Rok za podnošenje zahtjeva:

Zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugoženih lica na području općine Sapna, podnosi se općinskoj službi  za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja.

Krajnji rok za predaju zahtjeva je 21.9.2021. godine a isti se mogu predati u Centru za pružanje usluga građanima Općine Sapna (šalter broj 5) ili poslati preporučeno putem pošte na  adresu:

„Općina Sapna - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja. 206. viteške brigade bb“.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.

                                                                                                                                                                                                 RUKOVODILAC SLUŽBE
                                                                                                                                                                                      POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
                                                                                                                                                                                              Hanifa Selamović, dipl.pravnica

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}