Main menu

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA SAPNA
Općinski načelnik
Broj: 0130-3-1125/21
Sapna, 13.09.2021. godine
 
Na osnovu člana 71. i 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (,,Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 7/l7, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21) i člana 41. Statuta općine Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 6/07, 8/09 i 3/12), Općinski načelnik, objavljuje
 
JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
1. Viši referent za blagajničke poslove........................................1 izvršilac
Opis poslova:
Vrši sve gotovinske isplate i naplate u blagajni, vrši knjiženje blagajne, vodi blagajnu administrativnih taksi i katastarskih naknada, vodi pomoćnu knjigu blagajne, zaprima od općinskih službi dokumentaciju bolovanja za uposlenike i druge naknade u skladu sa Zakonom, obavlja poslove statistike za potrebe drugih državnih organa i izrađuje potrebne obrasce za PIO, arhivira i vodi dokumentaciju iz ove obalsti, evidentira fakture, vrši fakturisanje izlaznih faktura i zavodi ih u knjigu, vrši bezgotovinska plaćanja sa žiro računa, izrađuje godišnji izvještaj o svom radu i podnosi ga pomoćniku načelnika, vrši izradu obavještenja i M-4 obrazaca za penziono – invalidsko osiguranje, stara se za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova u skladu sa pozitivnim propisima, obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika.
Uslovi:
U radni odnos u organ državne službe na radno mjesto namještenika može biti primljeno lice koje ispunjava opće uslove predviđene u članu 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i stručne službe općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Sapna i to:
Opći uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je starije od 18 godina;
- daje zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto;
- da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe;
- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
- da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Posebni uslovi:
- SSS (srednja stručna sprema), IV stepen, ekonomska škola,
- stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,
- najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci.
Potrebna dokumentacija:
Na Javni oglas kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene fotokopije):
- prijava sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana) i kontakt podacima,
- diploma/svjedočanstvo o stečenoj odgovarajućoj školskoj spremi,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o potrebnom radnom stažu,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe,
- ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Izabrani kandidat je prije stupanja na rad, dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.
Kandidat koji nema položen stručni ispit za namještenike, a ukoliko se primi u radni odnos, dužan je isti položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od prijema u radni odnos.
Rok trajanja javnog oglasa i adresa za podnošenje prijava:
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Sapna i dnevnom listu „Oslobođenje“, računajući od dana objave oglasa u dnevnom listu.
Prijave na javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično u šalter salu Općine Sapna ili preporučeno putem pošte na adresu Općina Sapna, Ulica 206. viteške brigade BB, 75411 Sapna sa naznakom: („Za Komisiju za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika – ne otvarati“).
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
                                                                                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                                                                                                           Zudin Mahmutović
 

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}