Main menu

Program rada Općinskog načelnika za 2020. godinu u pdf formatu                                                                                                                 

X. OPĆINSKE SLUŽBE ZA UPRAVU

 

 

1.Općinska služba za prostorno uređenje, geodetske, imovinsko-pravne poslove, poduzetništvo i finansije

 

Općinska služba za prostorno uređenje, geodetske, imovinsko-pravne poslove, poduzetništvo i finansije pored poslova predviđenih zakonom, Statutom i drugim propisima, će:

- poduzimati odgovarajuće mjere i aktivnosti na daljem poboljšanju efikasnosti Službe u ostvarivanju prava građana i drugih lica kod pribavljanja potrebne dokumentacije;

- dovršiti sve upravne postupke koji nisu okončani tokom 2010.godine;

- voditi aktivnosti na digitalizaciji geodetske dokumentacije;

- voditi aktivnosti na praćenju izrade geodetske mreže na prostoru općine Sapna;

- redovno voditi aktivnosti na održavanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije;

- dovršiti upravne postupke pokrenute po zahtjevima investitora za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina;

- voditi aktivnosti oko izrade prostornog plana općine,

- sprovoditi šire aktivnosti na uređenju gradskog građevinskog zemljišta te na uređenju zelenih površina i izradi cvijetnih aranžmana;

- raditi na zaštiti okolice i sprječavanju nastajanja divljih deponija;

- rješavati imovinsko-pravne odnose pri realizaciji projekata u 2010.godini;

- u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvom u sklopu akcije čišćenja i uređenja prostora Tuzlasnkog kantona voditi aktivnosti na čišćenju i uređenju prostora općine Sapna;

- raditi na stvaranju što povoljnijeg ambijenta za razvoj poduzetništva;

- servisirati usluge preduzetnicima,

- vršiti redovne aktivnosti na održavanju putne mreže;

- pratiti izgradnju infrastrukturnih i drugih objekata;

- organizovati sastanke sa poduzetnicima s prostora općine Sapna u cilju sagledavanja stanja u oblasti privrede i iznalaženje mogućnosti za stvaranje ambijenta za rad poduzetnika;

- voditi aktivnosti na planiranju proljetne i jesenje sjetve;

- raditi na realizaciji podsticaja u poljoprivredi;

- vršiti registraciju gazdinstava;

- redovno praćenje stanja u oblasti stočnog fonda i mjerama zdravstvene zaštite životinja na prostoru općine Sapna;

- sarađivati sa preduzećem Šume Tuzlanskog kantona, te pratiti stanje i zaštitu šuma na prostoru općine;

- u zimskom periodu pratiti prohodnost putnih pravaca koji su u nadležnosti općine i preduzimati mjere kako bi svi putevi koji povezuju zajednice sa centrom općine bili prohodni;

- u zimskom periodu pratiti prohodnost regionalnih puteva na prostoru općine Sapna i o stanju prohodnosti obavještavati nadležnu Kantonalnu direkciju za puteve;

- sarađivati sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove;

- pratiti stanje povratka izbjeglica,

- realizovati programe za povratak u saradnji sa državnim, federalnim i kantonalnim organima,

- vršiti inspekcijski nadzor iz oblasti komunalnih djelatnosti,

- vršiti naplate budžetskih prihoda po općinskim odlukama iz domena službe,

- pratiti provođenje budžeta i vršiti sve finansijske transakcije u ime općine,

- pripremiti budžet općine za 2012. godinu i izvještaj o izvršenju budžeta za 2010. godinu,

- pratiti realizaciju projekata koje finansira ili sufinansira općina,

- vršiti izradu normativno-pravnih akata, informacija i izvještaja iz nadležnosti Službe za Općinsko vijeće, i to:

 

Prvo tromjesečje 2011. godine:

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine u 2010.godini,

2. Prijedlog odluke o određivanju lokacije za poslovnu zonu,

3. Prijedlog odluke o auto-taksi prijevozu,

4. Izvještaj o izvršenju budžeta za 2010.godinu,

5. Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Sapna,

6. Prijedlog plana rada službe za općinskog načelnika,

7. Prijedlog plana rada službe za općinsko vijeće,

8. Izvještaj o radu službe za 2010. godinu.

 

Drugo tromjesečje 2011. godine:

1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području općine Sapna;

2. Razmatranje i donošenje Odluke o visini naknade za nepriznato uzurpirano zemljište u 2011. godini,

3. Informacija o stanju putne, vodovodne i komunalne infrastrukture na području općine Sapna,

4. Prijedlog rješenja o utvrđivanju općeg interesa za gradnju na lokalitetu sušara u centru općine,

5. Prijedlog odluke o dodjeli zemljišta radi gradnje,

6. Program raspodjele planiranih sredstava u budžetu općine Sapna za 2011. godinu (poljoprivreda),

7. Informacija o planu proljetne sjetve.

8. Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica Kalesija – za područje općine Sapna.

 

Treće tromjesečje 2011.godine

1. Izvještaj o održavanju vodovoda na području općine Sapna u 2010. godini,

2. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede (stočarstvo-stočni fond, voćarstvo, povrtlarstvo, lov i ribolov),

3. Informacija o zdravstvenom stanju stoke na području općine Sapna,

4. Izvještaj o izvršenju budžeta za prvo polugodište 2011.godine,

5. Informacija o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma na području općine Sapna.

 

Četvrto tromjesečje 2011.godine

1. Odluka o usvajanju budžeta za 2012.godinu,

2. Odluka o provođenju budžeta za 2012. godinu,

3. Informacija o planu jesenje sjetve,

4. Informacija o stanju katastra,

5. Informacija o podsticajima u poljoprivredi sa općinskog i viših nivoa vlasti,

6. Informacija o stanju u oblasti urbanizma i stambene gradnje,

7. Javna rasprava o prostornom planu općine Sapna,

8. Informacija o stanju povratka izbjeglih i raseljenih lica na prostoru općine Sapna,

9. Informacija o zaštiti okoliša i upravljanju krutim otpadom na prostoru općine Sapna,

10. Informacija o radu pijace u 2011. godini.

 

 

2. Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

 

U skladu sa zakonima, Statutom općine i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika, Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu, će:

- voditi upravne postupke za ostvarivanje prava na porodičnu i ličnu invalidninu i dopunskih prava pripadnika branilačke populacije;

- vršiti obračun i knjiženja isplata invalidnina;

- provoditi aktivnosti po raspisanom Konkursu za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica za 2011.godinu;

- provoditi aktivnosti oko raspisivanja konkursa i dodjele stipendija učenicima i studentima za tekuću godinu, te iste dostavljati na rješavanje Komisiji ministarstva za boračka pitanja TK;

- provoditi aktivnosti oko raspisivanja konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj školskoj 2010/2011. godini;

- sarađivati sa osnovnom i srednjom školom u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja za obrazovanje učenika;

- predlagati mjere koje će podsticati aktivnosti škola čiji će cilj biti da obezbjede čvršće povezivanje tih škola sa sredinom u kojoj djeluju;

- sarađivati sa JZU Dom zdravlja Sapna a u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja za unapređenja zdravstvene zaštite;

- sarađivati sa Crvenim križom općine Sapna oko organizovanja i provođenja akcije dobrovoljnog darivanja krvi na prostoru općine;

- sarađivati sa sportskim udruženjima općine Sapna vezano za organizovanje sportskih manifestacijija u povodu obilježavanja značajnih datuma na prostoru općine;

- u saradnji sa sportskim udruženjima raditi na razvoju sporta;

- pružati pomoć u radu i aktivnostima nevladinih organizacija koje rade na prostoru općine;

- raditi na potpunoj implementaciji Zakona o slobodi pristupa informacijama;

- sarađivati sa institucijama i ustanovama u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja za građane općine;

- sarađivati sa Službom za zapošljavanje TK-a, biro Sapna u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga nezaposlenim licima;

- voditi postupke upisa u matične knjige;

- unositi podataka iz matičnih knjiga u program matične evidencije;

- vršiti provjere i potvrđivanje podataka kroz bazu Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka;

- obavljati poslove ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa;

- izdavati radnih knjižica;

- voditi arhivsku knjigu, sređivati arhivu, te istu predavati Arhivu TK-a;

- raditi na praćenju i unapređenju stanja u oblasti kulture;

- voditi djelovodnik predmeta i akata;

- u saradnji sa udruženjima-organizacima organizovati obilježavanje godišnjica značajnih datuma;

- pratiti Zakone i druge propise i izrađivati druga normativno-pravna akta iz nadležnosti Službe, te predlagati njihovo usklađivanje sa novousvojenim Zakonima i drugim propisima i

- vršiti izradu normativno-pravnih akata, informacija i izvještaja iz nadležnosti Službe za više nivoe vlasti, Općinsko vijeće i Općinskog načelnika, i to:

 

Prvo tromjesečje 2011. godine:

1. Odluka o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u školskoj/akademskoj 2010/2011. godini,

2. Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u organima uprave za 2010. godinu,

3. Izvještaj o radu JZU i Upravnog odbora Dom zdravlja Sapna za 2010. godinu,

4. Izvještaj o radu boračkih organizacija općine Sapna za 2010. godinu,

5. Izvještaj o radu JU Upravnog odbora i Centra za socijalni rad Sapna za 2010. godinu,

6. Informacija o radu Općinskog suda Kalesija za 2010. godinu,

7. Izvještaj o radu zajedničkog pravobranilaštva Kalesija i Sapna za 2010. godinu,

8. Informacija o radu Policijske stanice Sapna za 2010. godinu,

 

Drugo tromjesečje 2011. godine:

1. Izvještaj o radu udruženja iz oblasti kulture i sporta sa prostora općine Sapna za 2010.godinu,

2. Informacija o stanju u oblasti kulture i sporta na prostoru općine Sapna,

3. Informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području općine Sapna sa posebnim osvrtom na pitanje socijalne i zdravstvene zaštite nezaposlenih.

4. Informacija o socijalnom statusu korisnika branilačo-invalidske zaštite za 2010.godinu.

 

Treće tromjesečje 2011. godine:

1. Informacija o broju i socijalno-materijalnom položaju penzionera na području općine Sapna,

2. Informacija o provedenoj akciji na obezbjeđivanju rezervi krvi,

3. Informacija o broju i položaju korisnika zdravstvene zaštite na području općine Sapna,

4. Informacija o stanju predmeta i arhivske građe u općinskim službama za upravu,

5. Informacija o bezbjedonosnom stanju na području općine Sapna.

 

Četvrto tromjesečje 2011. godine:

1. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima JU OŠ „Sapna“ na kraju školske

2010/2011.godine,

2. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima JU MSŠ „Sapna“ na kraju školske 2010/2011.godine,

3. Informacija o upisu učenika u 1. razred OŠ “Sapna” u školskoj 2011/2012.godini,

4. Informacija o upisu učenika u 1. razred MSŠ Sapna u školskoj 2011/2012.godini,

5. Informacija o stanju matičnjih knjiga i

6. Informacija o stambenom zbrinjavanju ratnih vojnih invalida, porodica šehida i demobilisanih branilaca u 2011.godini.

 

 

 

3. Općinska služba za civilnu zaštitu

 

Osim poslova propisanih zakonom, Statutom i drugim propisima Općinska služba za civilnu zaštitu će davati:

1. Informacije o mjerama zaštite i spašavanja od NUS-a i MES-a u periodu do 31.03.2011.godine.

2. Informaciju o saniranju klizišta u periodu do 30.06.2011.godine.

3. Informaciju o deminiranim površinama u peridou do 30.09.2011.godine.

4. Informaciju o zaraznim bolestima u toku 2011.godine.

5. Informaciju o požarima u 2011.godini.

 

Pored planiranih poslova, tokom 2011.godine Općinski načelnik i nadležne općinske službe za upravu će svoje aktivnosti usmjeriti i na ostala pitanja koja se nametnu kao posebno važna.

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}