Main menu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA SAPNA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-34-836/21
Sapna, 18.06.2021. godine
 
Općinski načelnik, na osnovu člana 41. Statuta općine Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 6/07, 8/09 i 3/12), člana 6. Pravilinika o uslovima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima sa prostora općine Sapna i učenicima generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 4/15 i 1/19) i člana IV. Odluke o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj/školskoj 2020./2021. godini, broj 02-02-808-2/21 od 16.6.2021. godine, raspisuje
 
K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Sapna
i učenicima generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj/školskoj 2020./2021. godini
 
I Korisnici prava po ovom konkursu
Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu imaju redovni studenti koji imaju prebivalište na području općine Sapna i učenici generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna.
II Uslovi za dodjelu stipendija
(1) Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu imaju kandidati pod uslovom da :
- su državljani BiH,
- imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području općine Sapna u kontinuitetu od najmanje godinu dana do dana podnošenja prijave na konkurs,
- su u tekućoj studijskoj godini prvi put upisali određenu godinu,
su redovni studenti od I do VII stepena i studenti postdiplomskog studija po dosadašnjem sistemu odnosno redovni studenti I ili II ciklusa po Bolonjskom sistemu obrazovanja.
(2) Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu nemaju redovni studenti koji:
- studiraju na fakultetima u inostranstvu,
- imaju status studenta apsolventa,
- su u tekućoj studijskoj godini, na istom ili drugom fakultetu ponovo upisali istu godinu studija,
- ostvaruju mjesečna novčana primanja po članu domaćinstva veća od 30,1% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH u prethodnoj godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH,
- primaju stipendiju ili kredit iz drugog izvora
 III Kriteriji za dodjelu stipendija
(1) Lista kandidata se utvrđuje na osnovu ostvarenog broja bodova utvrđenog primjenom sljedećih kriterija :
- uspjeh u učenju
- statusne povlastice
- materijalni položaj
- broj članova domaćinstva
(2) Redovnim studentima sa prosječnom ocjenom 9 i više svih položenih ispita iz prethodne godine i učenicima generacije kojima je u prethodnoj godini dodijeljen epitet „učenik generacije“ dodjeljuju se stipendije bez primjene kriterija iz prethodnog stava.
IV Prioritet za dodjelu stipendija
Ukoliko kandidati imaju isti broj bodova prioritet se daje kandidatu koji ima više bodova po osnovu uspjeha u učenju.
V Broj stipendija koje se dodjeljuju
U akademskoj/školskoj 2020/2021. godini dodjeljuje se 20 stipendija u mjesečnom iznosu od po 80,00 KM (osamdesetkonvertibilnihmaraka) i to:
- 16 stipendija za redovne studente od I do VII stepena odnosno I ciklusa po Bolonjskom sistemu obrazovanja
- 2 stipendije za redovne studente postdiplomskog studija odnosno II ciklusa po Bolonjskom sistemu obrazovanja i
- 2 stipendije za učenike generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u školskoj 2020./2021. godini.
Stipendije se dodjeljuju za 10 (deset) mjeseci akademske/školske godine.
VI Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju :
1. uvjerenje o prebivalištu i kopiju lične karte (original ili ovjerena fotokopija),
2. za člana porodice poginulog, nestalog, umrlog branitelja i RVI ovjerena fotokopija prvostepenog ili revizionog rješenja o ostvarivanju prava odnosno izvod iz MKU (original ili ovjerena fotokopija) ,
3. za DB dokaz o pripadnosti braniteljskoj populaciji-uvjerenje o plaćama u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni organ odbrane (original ili ovjerena fotokopija),
4. za pripadnika radne obaveze dokaz o pripadnosti (original ili ovjerena fotokopija),
5. za pripadnika civilne zaštite dokaz o pripadnosti (original ili ovjerena fotokopija),
6. za dijete civilnih žrtava rata i dijete civilnih invalida dokaz o priznatom svojstvu (original ili ovjerena fotokopija),
7. za korisnike stalne novčane pomoći dokaz o priznatom pravu (original ili ovjerena fotokopija),
8. kućna lista kandidata (original ili ovjerena fotokopija),
9. dokaz o primanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (original ili ovjerena fotokopija),
10. uvjerenje sa Biro-a za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se ne vode na evidenciji Biroa za zapošljavanje, uvjerenje nadležne porezne uprave iz Baze jedinstvenog informacionog sistema (original ili ovjerena fotokopija),
11. potvrda o redovnom studiju (original ili ovjerena fotokopija),
12. za studente viših godina studija dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodnoj studijskoj godini , a za studente I godine studija svjedočanstvo od I, II, III i IV razreda srednje škole (original ili ovjerena fotokopija),
13. dokaz da je kandidat učenik generacije u prethodnoj školskoj godini ( samo za učenike generacije u OŠ Sapna i MSŠ Sapna), ( original ili ovjerena fotokopija),
14. izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit iz drugog izvora ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa uprave.
Učenici generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna uz prijavu na konkurs prilažu samo dokumente iz tačke 13.i 14.
VII Rokovi za podnošenje prijave i provođenje konkursa
Konkurs se objavljuje na Radio „Glas Drine“ Sapna, na zvaničnoj stranici općine Sapna i na Oglasnoj tabli općine Sapna.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.
Postupak provođenja konkursa i utvrđivanja liste za dodjelu stipendija na osnovu navedenih kriterija vrši Komisija koju imenuje Općinski načelnik.
Činjenice i dokazi iz dostavljenih zahtjeva uzimaju se u razmatranje onakve kakve su bile u danu zaključivanja konkursa.
Prijave na konkurs sa traženim dokazima mogu se dostaviti neposredno na protokol općine Sapna (Centar za pružanje usluga građanima) svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 h ili putem pošte na adresu:
Općina Sapna,
ul. 206. viteške brigade bb,
75411 Sapna, sa naznakom „Konkurs za dodjelu stipendija“
Obrazac prijave i izjavu zaineteresovani kandidat može preuzeti:
- sa web stranice općine Sapna i
- na Info pultu općine Sapna
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
                                                                                                                                                                                                  Općinski načelnik
                                                                                                                                                                                                  Zudin Mahmutović