Main menu

Nadležnosti službe

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i  boračka pitanja u okviru svoje nadležnosti  vrši slijedeće poslove:

- prati propise iz oblasti za koju je obrazovana i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni,

- sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti opće uprave , brige o djeci, mladima, obrazovanja,odgoja, rada, kulture i fizičke kulture, rada mjesnih zajednica, sporta, boračko invalidske zaštite i zdravstva,

- vodi upravni postupak i izrađuje rješenja i druge akata iz djelokruga Općine za koje nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu,

- organizuje i koordinira rad mjesnih ureda i prijemne kancelarije, odnosno Centra za pružanjeusluga građana i info-pulta,

- vrši poslove građanskih stanja, ovjere prepisa i potpisa, kao i poslove biračkih spiskova,

- obavlja poslove iz oblasti rada, radnih odnosa i ljudskih resursa,

- vrši poslove kancelarijskog poslovanja, primanje, otvaranje, pregledavanje i raspoređivanje pošte odnosno akata, zavođenje akata, dostavljanje predmeta odnosno akata u rad, razvođenje predmeta i akata, otpremanje pošte i stavljanje predmeta i akata u arhivu (arhiviranje) i njhovo čuvanje,

- vrši poslove dostave pošte (kurirski poslovi),

- predlaže i sprovodi utvrđenu politku i stvara uslove za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci , osnovnog obrazovanja i odgoja djece, kulture, fizičke kulture i sporta,

- prati realizaciju godišnjih programa rada osnovnih škola, sportskih i kulturnih organizacija i udruženja i  građana ,

- predlaže planove budžetskog sufinansiranja obrazovanja učenika i studenata, dječijih ustanova i udruženja, građana,

- obezbjeđuje protok informacija između nevladinih organizacija, asocijacija mladih i Općine,

- priprema izvještaje, analize, informacije o radu i uslovima rada osnovnih škola, o uspjehu učenika u učenju u vladanju i kulturi, fizičkoj kulturi i sportu,

- vodi evidneciju kulturnih institucija, udruženja građana i sportskih organizacija i druge evidencije propisane zakonom i drugim propisma,

- učestvuje o organizovanju sportskih manifestacija masovnog karaktera i manifestacija kulturnih događaja od značaja za razvoj sporta i kulture na nivou općine,

- sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite,

- vodi statistiku, knjigovodstvo i odgovarajuće evidnecije iz oblasti boračko-invalidske zaštite,

- obavlja poslove i saradnju sa vojnim i civilnim strukturama na obezbjeđenju i raspodjeli pomoći nasiocima prava iz osnova boračko invalidske zaštite,

- vodi prvostepeni upravni postupak i izrađuje rješenja o pravima na lične i porodične invalidnine, ortopedski dodatak, dodatak za tuđu njegu i pomoć, invalidski dodatak,  zdravstvenu zaštitu, carinske olakšice i dr.,

- izdaje  uvjerenja, potvrde te pruža stručnu pomoć u ostvarivanju boračke zaštite,

- izrađuje informacije, izvještaje i ostale materijale koji se odnose na evidenciju ostvarivanja prava porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,

- vrši obračun i isplatu novčanih primanja korisnicima i o istima vodi sve propisane knjigovodstvene evidencije,

- organizuje aktivnosti oko rehabilitacije i liječenja ratnih vojnih invalida u zemlji i inostranstvu,

- vrši saradnju sa nadležnim organima oko postavljanja nadgrobnih obilježja i spomen ploča šehidima i poginulim borcima,

- vodi sve evidencije svih korisnika koji su na socijalno statusnom staranju ove službe,

- vodi brigu o udruženjima građana boračke populacije,

- vrši poslove koji se odnose na zaštitu i ostvarivanje prava boraca NOR-a i vojnih invalida,

- iznalazi mogućnost i predlaže mjere za lica socijalne kategirije i saradnje sa centrom za socijalni rad,

- stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim potrebama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potrebe iz ove oblasti na području općine u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- koordiniranje svih aktivnosti na području mjesnih zajednica postredstvom organa mjesnih zajednica kao i pružanje stručne i administrativne pomoći organima mjesnih zajednica,

-  izrađuje potrebne izvještaje, informacije i programe iz djelokruga Službe,

-  vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Rukovođenje službom

Službom za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja rukovodi pomocnik Opcinskog nacelnika Hanifa Selamović, diplomirani pravnik.

Kontak

Kontakt telefoni su: 035/599-530 i 035/599-548.

Fax: 035/599-555 i 035/599-554

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}