Main menu

Nadležnosti službe

Služba za privredu, budžet i finansije u okviru svoje nadležnosti vrši slijedeće poslove:

- prati zakone i druge propise iz oblasti privrede, turizma i ugostiteljstva i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni i sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koju je obrazovana,

- vodi upravni postupak i izrađuje nacrte propisa i drugih općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je obrazovana i vodi propisane službene evidencije, te izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,

- prati stanje, rješava u upravnim stvarima i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja privrednih djelatnosti,

- prati stanje o privrednim i poljoprivrednim resursima općine i predlaže mjere za poboljšanje stanja u tim oblastima,

- vrši poslove registracije poljoprivrednih ganzistava, realizuje programe podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti šuma, bilja i životinja,

- izrađuje prijedloge planova iz oblasti poljoprivrede i prati realizaciju istih,

- vrši poslove prometa, privatizacije, razvoja, obnove i vodi brigu o razvoju turističkih resursa Općine,

- vodi poslove iz oblasti vodoprivrede koji su u nadležnosti Općine u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- identifikuje, formuliše i utvrđuje prioritetne projekte u Općini na osnovu jedinstvenih metodologija i utvrđuje koordinira tehnički nadzor,

- vrši i druge poslove od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za obnovu i razvoj u Općini,

- prati realizaciju investicionih projekata na području općine i preduzima odgovarajuće mjere za konačnu realizaciju tih projekata,

- priprema analitičke i planske dokumente o društvenom i ekonomskom razvoju općine,

- učestvuje u sprovođenju statističkih istraživanja i izvještavanja,

- izrađuje prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,

- izrađuje potrebne izvještaje, informacije i programe iz djelokruga Službe,

- sprovodi utvrđenu politiku izoblasti budžeta i finansija i predlaže mjere za izvršenje budžeta i drugih akata vezanih za budžet i računovodstvo u skladu sa zakonom,

- izrađuje nacrte i prijedlog budžeta, izmjene i dopune budžeta i prijedlog odluke o privremenom finansiranju Općine i organizuje javnu raspravu o istim,

- izrađuje prijedlog završnog računa, izvještaje o izvršenju budžeta i druge potrebne analitičke-informativne materijale za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, te više organe vlasti u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- vrši sve poslove vezane za izvršenje budžeta Općine, a posebno se stara o naplati prihoda i o namjenskom trošenju sredstava budžeta,

- vodi knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava i druge imovine Općine, vrši obračun amortizacije, organizuje godišnji popis imovine u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- vodi knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda i druge knjigovodstvene evidencije, trezorsko poslovanje, te druge poslove računovodstva, obračun i isplate plaća i naknada zaposlenicima, plaćanje poreza i doprinosa i drugih obaveza Općine, blagajničke poslove i sve druge poslove koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovenje Općine,

- obavlja poslove iz oblasti javnih nabavki,

- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Rukovođenje službom

Službom za privredu, budžet i finansije  rukovodi pomoćnik općinskog načelnika dr sc. Nusret Hamidović.

Kontak

Kontakt telefoni su: 035/599-530 i 035/599-544.

Fax: 035/599-555 i 035/599-554

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}