Main menu

Nadležnosti službe

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove u okviru svoje nadležnosti vrši slijedeće poslove:

- izvršava i obezbjeđuje sprovođenje zakona  i drugih propisa nadležnih organa i institucija BiH, Federacije BiH, Kantona i Općine iz oblasti  urbanizma, stambeno-komunalnih, imovinsko-pravnih i geodetskih poslova u okviru svoje nadležnosti,

- provodi utvrđenu politiku iz svoje oblasti, ukazuje na stanje i pojave od značaja za provođenje te politike i predlaže odgovarajuće mjere,

- rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,

- vrši prikupljanje i obradu podataka iz svoje nadležnosti,

- provodi zakonom propisan postupak za donošenje planova prostornog uređenja, razvojnih i provedbenih planova, odnosno njihove izmjene, dopune i revizije,

- planira i realizuje programe prostornog uređenja,

- prati stanje u komunalnoj, stambenoj i oblasti zaštite čovjekove okoline,

- vrši nadzor nad provođenjem planova i programa obavljanja komunalne djelatnosti i zajedničke komunalne potrošnje,

- rješava predmete u vezi imovinsko-pravnih odnosa iz svoje nadležnosti,

- rješava predmete u vezi održavanja premjera katastra zemljišta i zgrada,

- radi na izradi, obnovi i održavanju premjera i katastra zemljišta, podzemnih instalacija i zgrada, katastra komunalnih uređaja, utvrđuje promjene nastale na zemljištu, objektima i komunalnim uređajima,

- provodi promjene u katastarskom operatu,

- izdaje izvode i prepise iz katastra zemljišta, katastra nekretina,

- utvrđuje status raseljenih lica i izbjeglica, registruje ih, vodi osnovnu evidenciju i brine o ostvarivanju prava u skladu sa propisima iz njihovog statusa,

- priprema izradu prijedloga rješenja i odluka za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika iz svoje nadležnosti,

- daje prijedlog za preduzimanje odgovarajućih mjera iz svoje oblasti i učestvuje u izradi informacija za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika,

- vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti građenja i komunalne inspekcije,

- vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Rukovođenje službom

Službom za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove  rukovodi pomoćnik općinskog načelnika Fehrudin Selimović, dipl. ing. građ.

Kontak

Kontakt telefoni su: 035/599-530 i 035/599-558.

Fax: 035/599-555 i 035/599-554

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Propisi iz  oblasti urbanizma, stambeno-komunalnih, imovinsko-pravnih i geodetskih poslova

Odluka o komunalnim taksama 

Vrijeme u Sapni

{"error": "Sorry this API is now retired and there is no alternative API that we can support. We greatly appreciated the opportunity to have served you in this space. Thankfully, there are many alternative weather APIs freely available for you to consider. While we cannot formally recommend one over others, we would recommend searching the web for %"free weather APIs%" to see several good options and find the best fit for you. If you have any comments or feedback you’d like to share, please feel free to reach out to us at: weather-ydn-api@verizonmedia.com"}