Main menu

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Sapna („Službeni glasnik Općine Sapna“, broj 6/07, 8/09 i 3/12) i člana 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sapna („Službeni glasnik Općine Sapna“, broj 7/07 i 9/08), Općinsko vijeće Sapna na sjednici održanoj dana 27.12.2017. godine, donosi

 


P R O G R A M   R A D A
Općinskog vijeća Sapna za 2018. godinu

 


I. UVODNI DIO


Programom rada Općinskog vijeća Sapna za 2018. godinu utvrđuju se poslovi, zadaci i pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća koja će se raspravljati, razmatrati i usvajati na sjednicama Općinskog vijeća Sapna u 2018. godini. Osim navedenog, ovim Programom se utvrđuju i nosioci poslova i zadataka te obrađivači i predlagači materijala, kao i rokovi za razmatranje i usvajanje na sjednicama Općinskog vijeća.

Pored pitanja utvrđenih ovim Programom, vijećnici Općinskog vijeća Sapna i Općinski načelnik mogu davati inicijative za razmatranje i usvajanje i drugih pitanja koja se nametnu svojom aktuelnošću i koja su značajna za ostvarivanje društvenog, ekonomskog i političkog života građana općine Sapna.

Program rada Općinskog vijeća Sapna za 2018. godinu temelji se na odredbama Statuta Općine Sapna i Poslovnika Općinskog vijeća, a pošlo se od izvršenih konsultacija sa Općinskim načelnikom, općinskim službama za upravu Općine Sapna i mjesnim zajednicama kao i od obaveza javnih ustanova i udruženja prema vijeću i obrnuto.


II. MATERIJALI - PITANJA ZA RAZMATRANJE I USVAJANJE

U prvom tromjesečju 2018. godine, na sjednicama Općinskog vijeća Sapna, razmatrat će se:

1. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m² korisne stambene površine na području općine Sapna u 2018. godini
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko - pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

2. Odluka o odloženom plaćanju priključka na Općinski vodovod
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

3. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

4. Izvještaj o radu JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

5. Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u organima uprave za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

6. Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Sapna i Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i JZU Dom  zdravlja Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

7. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Sapna i Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i JU Centar za socijalni rad Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

8. Izvještaj o radu boračkih organizacija općine Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i boračka udruženja
Predlagač: Općinski načelnik

9. Izvještaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva Čelića, Teočaka, Sapne i Doboj Istoka za općinu Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i Općinski pravobranilac
Predlagač: Općinski načelnik

10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2017. godinu
Obrađivač: Sekretar Općinskog vijeća
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća

11. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za 2017. godinu
Obrađivač: Općinski načelnik i pomoćnici Općinskog načelnika
Predlagač: Općinski načelnik

12. Izvještaj o radu Općinske izborne Komisije za 2017. godinu
Obrađivač: Općinska izborna Komisija
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća

13. Informacija o planu proljetne sjetve
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

14. Informacija o korištenju taxi stajališta na prostoru općine Sapna
Predlagač: Služba za privredu, budžet i finansije
Obrađivač: Općinski načelnik

15. Informacija o radu Općinskog suda Kalesija za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i Općinski sud Kalesija
Predlagač: Općinski načelnik

16. Informacija o radu Policijske stanice Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i Policijska stanica Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

17. Informacija o mjerama zaštite od MES-a i NUS-a
Obrađivač: Služba Civilne zaštite
Predlagač: Općinski načelnik

U drugom tromjesečju 2018. godine, na sjednicama Općinskog vijeća Sapna, razmatrat će se:

1. Odluku o građevinskom zemljištu
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

2. Odluka o određivanju sjedišta kancelarije Mjesne zajednice Kraljevići
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

3. Odluka o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u školskoj/akademskoj 2017/2018. godini
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

4. Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvi kvartal 2018. godine
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

5. Izvještaj o radu udruženja iz oblasti kulture i sporta sa prostora općine Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

6. Izvještaj o radu Mjesnih zajednica za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

7. Informacija o uvođenju trezorskog načina poslovanja u općini Sapna
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

8. Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Sapna
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

9. Informacija o stanju i ažurnosti registrovanih poljoprivrednih gazdinstava
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

10. Informacija o stanju poduzetništva na prostoru općine Sapna
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

11. Informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području općine Sapna sa posebnim osvrtom na pitanje socijalne i zdravstvene zaštite nezaposlenih
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

12. Informacija o socijalnom statusu korisnika branilačko-invalidske zaštite za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

13. Informacija o provedenoj akciji na obezbjeđivanju rezervi krvi
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

14. Informacija o stanju zaštite od požara
Obrađivač: Služba Civilne zaštite
Predlagač: Općinski načelnik

U trećem tromjesečju 2018. godine, na sjednicama Općinskog vijeća Sapna, razmatrat će se:

1. Nacrt Plana upravljanja otpadom na području općine Sapna 2018-2023. godina
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za drugi kvartal 2018. godine
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

3. Izvještaj o radu Javnog komunalnog preduzeća „Sapna“d.o.o.Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

4. Informacija o stanju putne, vodovodne i ostale infrastrukture na području općine Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

5. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede (stočarstva, stočni fond, voćarstvo, povrtlarstvo, lov i ribolov) za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

6. Informacija o planu jesenje sjetve
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

7. Informacija o zdravstvenom stanju stoke na području općine Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije i JP "Veterinarska stanica" Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

8. Informacija o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma na području općine Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

9. Informacija o broju i položaju korisnika zdravstvene zaštite na području općine Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za opću uprave, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

10. Informacija o stanju predmeta i arhivske građe u općinskim službama za upravu za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za opću uprave, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

9. Informacija o bezbjedonosnom stanju na području općine Sapna za period januar - septembar
Obrađivač: Služba za opću uprave, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

10. Informacija o stanju klizišta
Obrađivač: Služba Civilne zaštite
Predlagač: Općinski načelnik

U četvrtom tromjesečju 2017. godine Općinsko vijeće Sapna, na sjednicama, će razmatrati:

1. Nacrt Odluke o Budžetu općine Sapna za 2019. godinu
Obrađivač: Općinska služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik.

2. Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2019. godinu.
Obrađivač: Općinska služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

3. Odluka o rebalansu Budžeta općine Sapna za 2018. godinu
Obrađivač: Općinska služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

4. Odluka o Budžetu općine Sapna za 2019. godinu
Obrađivač: Općinska služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

5. Odluka o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2019. godinu
Obrađivač: Općinska služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

6. Izvještaj o izvršenju Budžeta za treći kvartal 2018. godine
Obrađivač: Općinska služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

7. Plan upravljanja otpadom na području općine Sapna 2018-2023. godina.
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

8. Informacija o stanju u oblasti urbanizma i stambene gradnje u 2017. godini
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

9. Informacija o stanju povratka izbjeglih i raseljenih lica na prostor općine Sapna u  2017. godini
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

10. Informacija o zaštiti okoliša i upravljanja krutim otpadom na prostoru općine Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

11. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima u JU OŠ Sapna na kraju školske 2017/2018. godine
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i JU OŠ  Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

12. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima u JU MSŠ Sapna na kraju školske 2017/2018. godine
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i JU MSŠ Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

12. Informacija o upisu učenika u prvi razred JU OŠ Sapna i JU MSŠ Sapna u školskoj 2018/2019. godini
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i JU OŠ Sapna i JU MSŠ Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

13. Informacija o stanju matičnih knjiga u 2017. godini
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

14. Informacija o stanju u oblasti kulture i sporta na prostoru općine Sapna u 2017. godini
Obrađivač: Služba za za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

15. Informacija o podsticajima u poljoprivredi sa viših nivoa vlasti
Obrađivač: Općinska služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

16. Program rada Općinskog načelnika za 2019. godinu
Obrađivač: Općinske službe
Predlagač: Općinski načelnik

17. Program rada Općinskog vijeća za 2019.godinu
Obrađivač: Sekretar Općinskog vijeća
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća

18. Plan rada Općinske izborne Komisije za 2019. godinu
Obrađivač:Općinska izborna Komisija
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća

 

III - ZAVRŠNI DIO

Pored naprijed navedenih pitanja u ovom Programu, Općinsko vijeće Sapna će:

- razmatrati i usvajati izmjene i dopune postojećih akata,
- vršiti izbor i imenovanja prema ukazanoj potrebi,
- utvrđivati zaključke provedenih javnih rasprava o pitanjima iz nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona,
- razmatrati i druga pitanja koja se nametnu svojom aktuelnošću, u skladu sa ustavom, zakonom i Statutom Općine Sapna.

Za realizaciju ovog Programa brine se predsjedavajući Općinskog vijeća, zamjenik predsjedavajućeg i sekretar Općinskog vijeća Sapna.

 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Općinsko vijeće

Broj: 02-02-1614-7/17                                                                                                                                                    Predsjedavajući Općinskog vijeća
Datum, 27.12.2017. godine                                                                                                                                                    Fedahija Ahmetović s.r.