Main menu

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Sapna („Službeni glasnik Općine Sapna“, broj 6/07, 8/09 i 3/12) i člana 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sapna („Službeni glasnik Općine Sapna“, broj 7/07 i 9/08), Općinsko vijeće Sapna na sjednici održanoj dana 30.12.2015. godine, donosi:

 

PROGRAM RADA
Općinskog vijeća Sapna za 2016. godinu

 

I. UVODNI DIO

Programom rada Općinskog vijeća Sapna za 2016. godinu utvrđuju se poslovi, zadaci i pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća koja će se raspravljati, razmatrati i usvajati na sjednicama Općinskog vijeća Sapna u 2016. godini. Osim navedenog, ovim Programom se utvrđuju i nosioci poslova i zadataka te obrađivači i predlagači materijala, kao i rokovi za razmatranje i usvajanje na sjednicama Općinskog vijeća.

Pored pitanja utvrđenih ovim Programom, vijećnici Općinskog vijeća Sapna i Općinski načelnik mogu davati inicijative za razmatranje i usvajanje i drugih pitanja koja se nametnu svojom aktuelnošću i koja su značajna za ostvarivanje društvenog, ekonomskog i političkog života građana općine Sapna.

Program rada Općinskog vijeća Sapna za 2016. godinu temelji se na odredbama Statuta Općine Sapna i Poslovnika Općinskog vijeća, a pošlo se od izvršenih konsultacija sa Općinskim načelnikom, općinskim službama za upravu Općine Sapna i mjesnim zajednicama kao i od obaveza javnih ustanova i udruženja prema Vijeću i obrnuto.

II. MATERIJALI - PITANJA ZA RAZMATRANJE I USVAJANJE

U prvom tromjesečju 2016. godine, na sjednicama Općinskog vijeća Sapna, razmatrat će se:

1. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m² korisne stambene površine na području općine Sapna u 2016. godini
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko - pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

2. Nacrt Prostornog plana općine Sapna za period 2013-2033.godina
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko - pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

3. Nacrt Regulacionog plana za Industrijsko-poslovnu zonu I u Sapni za period 2015-2025.godina
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko - pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

4. Nacrt Regulacionog plana za Stambeno-poslovnu zonu“Centar“ za period 2015-2025.godina
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko - pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

5. Odluka o općinskim administrativnim taksama
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

6. Odluka o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u školskoj/akademskoj 2015/2016. godini
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

7. Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalni dobara.
Obrađivač: Služba Civilne zaštite
Predlagač: Općinski načelnik

8. Plan kapitalnih investicija općine Sapna 2016-2020.godina
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

9. Plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja matičara
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Obrađivač: Općinski načelnik

10. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2015. godinu
Predlagač: Služba za privredu, budžet i finansije
Obrađivač: Općinski načelnik

11 .Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u organima uprave za 2015. godinu.
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

12. Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Sapna i Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna za 2015. godinu
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i JZU Dom  zdravlja Sapna.
Predlagač: Općinski načelnik

13. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Sapna i Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Sapna za 2015. godinu
Obrađivač: JU Centar za socijalni rad Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

14. Izvještaj o radu boračkih organizacija općine Sapna za 2015. godinu.
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i Boračka udruženja
Predlagač: Općinski načelnik

15. Izvještaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva Čelića, Teočaka, Sapne i Doboj Istoka za općinu Sapna za 2015. godinu
Obrađivač: Općinski pravobranilac
Predlagač: Općinski načelnik

16. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2015. godinu.
Obrađivač: Sekretar Općinskog vijeća
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća

17. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za 2015. godinu.
Obrađivač: Općinski načelnik i pomoćnici Općinskog načelnika.
Predlagač: Općinski načelnik

18. Izvještaj o radu Općinske izborne Komisije za 2015. godinu
Obrađivač: Općinska izborna Komisija
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća

19. Informacija o planu proljetne sjetve
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

20. Informacija o korištenju taxi stajališta na prostoru općine Sapna
Predlagač: Služba za privredu, budžet i finansije
Obrađivač: Općinski načelnik

21. Informacija o radu Općinskog suda Kalesija za 2015. godinu.
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i Općinski sud Kalesija
Predlagač: Općinski načelnik

22. Informacija o radu Policijske stanice Sapna za 2015. godinu.
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i Policijska stanica Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

23. Informacija o mjerama zaštite od MES-a i NUS-a
Obrađivač: Služba Civilne zaštite
Predlagač: Općinski načelnik

U drugom tromjesečju 2016. godine, na sjednicama Općinskog vijeća Sapna, razmatrat će se:

1. Odluku o odvodnji i prečašćivanju otpadnih voda
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko - pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vodosnabdijevanju
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

3. Odluka o usajanju Regulacionog plana za Industrijsko-poslovnu zonu I u Sapni za period 2015-2025. godina
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko - pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

4. Odluka o provođenju Regulacionog plana za Industrijsko-poslovnu zonu I u Sapni za period 2015 - 2025. godina
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko - pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

5. Odluka o usvajanju Regulacionog plana za Stambeno-poslovnu zonu“Centar“ za period 2015- 2025. godina
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko - pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

6. Odluka o provođenju Regulacionog plana za Stambeno-poslovnu zonu“Centar“ za period 2015- 2025. godina
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko - pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

7. Odluka o određivanju granica naseljenih mjesta na području općine Sapna
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

8. Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvi kvartal 2016. godine
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

9. Izvještaj o radu JP“Veterinarske stanice“ d.o.o Sapna i Nadzornog odbora za 2015. godinu.
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije i JP “Veterinarska stanica“ d.o.o Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

10. Izvještaj o radu udruženja iz oblasti kulture i sporta sa prostora općine Sapna za 2015. godinu.
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

11. Izvještaj o radu Mjesnih zajednica za 2015.godinu.
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

12. Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Sapna.
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

13. Informacija o stanju i ažurnosti registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i podsticajima u poljoprivredi sa viših nivoa vlasti
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

14. Informacija o stanju poduzetništva na prostoru općine Sapna
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: općinski načelnik

15. Informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području općine Sapna sa posebnim osvrtom na pitanje socijalne i zdravstvene zaštite nezaposlenih.
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

16. Informacija o socijalnom statusu korisnika branilačko-invalidske zaštite za 2015. godinu.
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

17. Informacija o provedenoj akciji na obezbjeđivanju rezervi krvi.
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

18. Informacija o stanju zaštite od požara
Obrađivač: Služba Civilne zaštite
Predlagač: Općinski načelnik

U trećem tromjesečju 2016. godine, na sjednicama Općinskog vijeća Sapna, razmatrat će se:

1. Odluka o usvajanju Prostornog plana općine Sapna za period 2013-2033. godina
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

2. Odluka o provođenju Prostornog plana općine Sapna za period 2013-2033. godina
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

3. Izvještaj o izvršenju Budžeta za drugi kvartal 2016. godine
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

4. Izvještaj o radu Javnog komunalnog preduzeća „Sapna“d.o.o.Sapna za 2015. godinu
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

5. Informacija o stanju putne, vodovodne i ostale infrastrukture na području općine Sapna.
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

6. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede (stočarstva, stočni fond, vočarstvo, povrtlarstvo, lov i ribolov) i zdravstvenog stanja stoke na području općine Sapna
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

7. Informacija o zdravstvenom stanju stoke na području općine Sapna
Obrađivač: Služba za privredu, budžet i finansije i JP “Veterinarska stanica“ Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

8. Informacija o gazdovanju šumama, stanju i zaštiti šuma na području općine Sapna
Obrađivač: Služba za opću uprave, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

9. Informacija o broju i položaju korisnika zdravstvene zaštite na području općine Sapna
Obrađivač: Služba za opću uprave, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

10. Informacija o stanju predmeta i arhivske građe u općinskim službama za upravu
Obrađivač: Služba za opću uprave, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

11. Informacija o bezbjedonosnom stanju na području općine Sapna
Obrađivač: Služba za opću uprave, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

12. Informacija o stanju klizišta
Obrađivač: Služba Civilne zaštite
Predlagač: Općinski načelnik

U četvrtom tromjesečju 2016. godine Općinsko vijeće Sapna, na sjednicama, će razmatrati:

1. Odluka o gradskom građevinskom zemljištu
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

2. Nacrt Odluke o Budžetu općine Sapna za 2017.godinu
Obrađivač: Općinska služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik.

3. Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2017.godinu.
Obrađivač: Općinska služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

4. Odluka o rebalansu Budžeta općine Sapna za 2016.godinu
Obrađivač: Općinska služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

5. Odluka o Budžetu općine Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Općinska služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

6. Odluka o izvršenju Budžeta općine Sapna za 2017. godinu
Obrađivač: Općinska služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

7. Izvještaj o izvršenju Budžeta za treći kvartal 2016. godine
Obrađivač: Općinska služba za privredu, budžet i finansije
Predlagač: Općinski načelnik

8. Informacija o stanju u oblasti urbanizma i stambene gradnje.
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

9. Informacija o stanju povratka izbjeglih i raseljenih lica na prostor općine Sapna.
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

10. Informacija o zaštiti okoliša i upravljanja krutim otpadom na prostoru općine Sapna.
Obrađivač: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove
Predlagač: Općinski načelnik

11. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima u JU OŠ Sapna na kraju školske 2015/2016. godine.
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i JU OŠ Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

12. Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima u JU MSŠ Sapna na kraju školske 2015/2016. godine
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i MSŠ Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

15. Informacija o upisu učenika u prvi razred OŠ Sapna i MSŠ Sapna u školskoj 2016/2017. godini.
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja i OŠ Sapna i MSŠ Sapna
Predlagač: Općinski načelnik

16. Informacija o stanju matičnih knjiga
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

17. Informacija o stanju u oblasti kulture i sporta na prostoru općine Sapna.
Obrađivač: Služba za za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja
Predlagač: Općinski načelnik

18. Program rada Općinskog načelnika za 2017. godinu.
Obrađivač : Općinske službe
Predlagač : Općinski načelnik

16. Program rada Općinskog vijeća za 2017. godinu.
Obrađivač: Sekretar Općinskog vijeća
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća

17. Plan rada Općinske izborne Komisije za 2017.godinu.
Obrađivač:Općinska izborna Komisija
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća

 III - ZAVRŠNI DIO

Pored naprijed navedenih pitanja u ovom Programu, Općinsko vijeće Sapna će:

- razmatrati i usvajati izmjene i dopune postojećih akata,
- vršiti izbor i imenovanja prema ukazanoj potrebi,
- utvrđivati zaključke provedenih javnih rasprava o pitanjima iz nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona
- razmatrati i druga pitanja koja se nametnu svojom aktuelnošću, u skladu sa ustavom, zakonom i Statutom općine Sapna.

Za realizaciju ovog Programa brine se predsjedavajući Općinskog vijeća, zamjenik predsjedavajućeg i sekretar Općinskog vijeća Sapna.

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Općinsko vijeće

Broj: 02-02-1893-6/15                                                                                                                                                  Predsjedavajući Općinskog vijeća
Datum, 30.12.2015.godine                                                                                                                                                       Mirnes Gušić s.r.